سوابق خدمتی

سوابق خدمتی


تاريخ

پست مورد تصدي

محل خدمت


۱۳۴۸


كارشناس هيدروژئولوژي


ذوب آهن اصفهان


۵۷-۱۳۵۰


كارشناس هيدروژئولوژي


وزارت نيرو


۶۱-۱۳۵۸


رئيس قسمت آبهاي زيرزميني


سازمان آب منطقه اي شمال


۶۴-۱۳۶۱


مدير مطالعات و حفاظت منابع آب


سازمان آب منطقه اي شمال (
گیلان،مازندران
گلستان وزنجان)


۷۲-۱۳۶۴


مدير مطالعات و حفاظت منابع آب


سازمان آب منطقه اي گيلان و زنجان


۷۸-۱۳۷۲


مدير مطالعات منابع آب


سازمان آب منطقه اي گيلان و زنجان


۷۲-۱۳۶۴


عضو اصلي هيئت مديره


سازمان آب منطقه اي گيلان و زنجان


۷۲-۱۳۷۰


عضو اصلي هيئت مديره


شرکت بهره برداری از انهارو شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان


۷۵-۱۳۷۲


عضو هيئت مديره


مهندسين مشاور سفيدرودگيلان


۷۲-۱۳۷۰


معاونت طرحهاي استاني


شركت آب منطقه اي گيلان


۷۹-۱۳۷۵


مديره موزه آب


شركت آب منطقه اي گيلان


۱۳۸۸-۱۳۷۹


كارشناس مطا


لعات


مهندسين مشاور سفيد رود گيلان


تاکنون-۱۳۸۸


عضو هیئت مدیره وکارشناس
مطالعات              


مهندسين مشاور سفيدرودگيلان