فهرست پژوهش و مطالعات انجام شده

فهرست پژوهش و مطالعات انجام
شدهموضوعتاريخ تهيه–  مطالعات تعيين پتانسيل آبهاي زيرزميني شزق گيلان۱۳۷۳– مطالعات تعيين پتانسيل آبهاي زيرزميني دشت فومنات۱۳۷۶– مطالعات تعيين پتانسيل آبهاي زيرزميني تالش – آستارا۱۳۷۴– مطالعات تعيين پتانسيل دشت منجيل – گيلوان۱۳۷۴– مطالعات تعيين پتانسيل دشت طارم – خلخال۱۳۷۵– مطالعات تامين آب شرب شهرهاي غرب گيلان(طالش،پره سر،رضوانشهر،صومعه
سرا،فومن،شفت و….)۷۷-۱۳۷۶– مطالعات تامين آب شرب مناطق روستائي شهرستان املش و رودسر۱۳۸۱– مطالعات تامين آب شرب روستائي شهرستان شفت و فومن۱۳۸۲– مطالعات تامين آب شرب مناطق روستايي شهرستان رشت۱۳۸۲– مطالعات تامين آب پروژه ميرزا كوچك ( مناطق روستائي دهستان ميرزا
كوچك )۱۳۸۱– مطالعات تامين آب
پروژه لوندويل ( مناطق روستائي جنوب آستارا )۱۳۸۲– مطالعات  آب زيرميني طرح احياي تالاب انزلي ۱۳۶۵– مطالعات  آب زيرميني طرح زيتونكاري طارم۱۳۶۷– مطالعات  آب زيرميني طرح جامع كشاورزي گيلان – زنجان – كردستان (
حوزه سفيدرود )۷۶-۱۳۷۵– مطالعات  تامين آب پروژه روح كندي و كزج در استان اردبيل۱۳۸۱– مطالعات  آب زيرزميني طرح جامع كشور در حوضه سفيد رود بزرگ۱۳۷۵– تحليل نتايج پمپاژ از چهارصد حلقه چاه عميق و محاسبه ضرايب
هيدروديناميكي آنها۸۰-۱۳۶۰– مطالعات زمين شناسي و هيدرو ژئولوژي طرح تغذيه مصنوعي بزوشا در زنجان۱۳۸۲– مطالعات زمين شناسي و هيدرو ژئولوژي طرح تغذيه مصنوعي بولاجي  در
زنجان۱۳۸۳– مطالعات زمين شناسي و هيدرو ژئولوژي طرح تغذيه مصنوعي زاغج در زنجان۱۳۸۳– مديريت و اجراي طرح آبهاي سطحي و زيرزميني بويژه سازندهاي سخت ديلمان۸۴-۱۳۸۳– مديريت واجراي مطالعات بهنگام سازي اطلس منابع آب در حوزه سفيد رود
،تالش وتالاب انزلي۸۴-۱۳۸۳– تحقيق در زمينه علت منفي بودن ضرايب ا فت فشار در لایه هاي آبدار و
شبكه جدار چاه با     بررسی و تحلیل لوگ زمین شناسی و نتایج آزمایش
پمپاژ بيش از ۴۰۰ حلقه چاه عميق و محاسبه   تحليل ضرايب هيدروديناميكي
بيش از ۵۰۰ حلقه چاه ۸۰-۱۳۶۵– تحقيق پيرامون علل كاهش عمر بهره برداري مفيد وپیری زودرس چاههاي
عمیق در گيلان۱۳۸۱– تاليف بخش آب و برق كتاب  راهنماي گيلان انتشارات عالی۱۳۷۵– مطالعات زمين شناسي عمومي و تكتونيك طرح فاضلاب روستايي گيلان۱۳۸۰– مطالعات مكان يابي وطراحی حفر چاه فلمن درگیلان،گرگان وخوزستان(هشت
مورد)۸۵-۱۳۶۹– همکاری درطرح پژوهشي بررسي تغييرات كيفي آبخوان هاي شرق گيلان۱۳۸۲-تالیف بخش آب جلد ۴ وجلد ۵ کتاب گیلان انتشارات پژوهشگران ایران۱۳۸۷


مطالعات زمین شناسی وهیدروژئولوژی طرح تعین حدبستروحریم رودخانه های
لیساروحویق۱۳۹۱

مطالعات زمین شناسی وهیدروژئولوژی طرح تعین حدبستروحریم رودخانه های
پلرود-شلمانرودوآچیرود۱۳۸۹

مطالعات زمین شناسی وهیدروژئولوژی طرح تعین حدبستروحریم رودخانه زرجوب۱۳۹۲

مطالعات زمین شناسی وهیدروژئولوژی طرح تعین حدبستروحریم دریای
خزردرمحدوده شهرستان رشت۱۳۹۲

نقش عوامل محیطی دربهره برداری ازآبهای زیرزمینی دشتهای آبرفتی جلگه
گیلان باتکیه برتغذیه واداری۱۳۹۱

نظارت بر اجرای عملیات حفاری و پمپاژ بیش از ۵۰۰ حلقه چاه عمیق اکتشافی
و بهره برداری۶۳-۱۳۹۲

مطالعات مکان یابی ونظارت بر اجرای عملیات حفاری و پمپاژ چاههای فلمن
از جمله : چاه های فلمنشهر صنعتی رشت ؛ جمال آباد لوشان ، کیسم آستانه ،  نیروگاه سیکل ترکیبی
رشت ، کاچاه بالا محله وکاچاه پائین محله آستانه

.۸۸-۱۳۶۳


 


بر گزاری کنفرانس آموزشی پیرامون اهمیت آب زیرزمینی ،اصول صحیح بهره
برداری از آب زیر زمینی و نظارت فنی بر حفاری ونگهداری چاه ها در شهر
های :اصفهان،کاشان،قم ،اراک وشیراز برای کارشناسان ومدیران معاونت بهره
برداری شرکت های آب منطقه ای،آب وفاضلاب شهری وروستائی در سال های ۸۷
و۸۸ ودانشگاه گیلان درسال۱۳۹۲۹۲-۱۳۸۷

تدریس در زمینه هیدروژئو لوژی ، هیدرو لوژی  و هواشناسی ؛ حفاری و
پمپاژ و زمین شناسی عمومی و …. در دانشگاه گیلان و واحد آموزش صنعت
آب و برق آذربایجان (دفتر آموزش گیلان)وآبخیزداری و منابع طبیعی۹۲-۱۳۶۳

تهیه شناسنامه فنی و گزارش تحلیلی برای بیش از ۶۰۰حلقه چاه عمیق و
مقالات علمی ، فنی ، آموزشیدر ارتباط با  آب۹۲-۱۳۶۲


 –
تهیه مقالات علمی وپژوهشی متعدد۹۲-۱۳۷۰