لیست تالیفات و مقالات علمی منتشر شده


لیست تالیفات و
مقالات علمی منتشر شده توسط محمد پور هوشیار


 کارشناس مطالعات
وعضوهیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیلان


« تالیف »

·
علل اضملال زود هنگام چاه
های عمبق دارای مصرف شرب در گیلان ( تحقیقی )

·
ناشر سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان گیلان سال ۱۳۸۰

·
نگرشی بر پتانسیل آب و
صنعت برق در استان گیلان کتاب راهنمای تولید در گیلان ناشر : انتشارات عالی ۱۳۷۵

·
بخش آب جلد۴ و ۵  کتاب
گیلان  ناشر : گروه پژوهشگران ایران سال  ۱۳۸۷

«
مقالات منتشره »

عنوان

محل نشر

۱- غوطه در اشک

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره اول

۲- خلاصه آمار پتانسیل
منابع آب حوزه عملکرد آب منطقه ای

گیلان

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره سوم 

۳- به عمل کار بر آید

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره پنجم  

۴- شبکه سفیدرود شریان
حیاتی گیلان

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره ششم  

۵- از دریای خزر چه می دانیم

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره هشتم  

۶- نقش آب در اقتصاد منطقه

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره نهم   

۷- تکنولوژی در خدمت مدیریت

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره یازده    

۸- تاریخچه حفاری با روش
سنتی

(ژالنکا) و دستگاههای
موتوری در گیلان

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره دوازده     

۹- مختصری از آثارو ابنیه
سنتی آبیاری در گیلان

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره سیردهم      

۱۰- مشکل  بهره برداری از
آبخوان های آبرفتی گیلان

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره چهاردهم      

۱۱-  آب زیرزمینی منبع
پنهان

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره شانزدهم       

۱۲- آب را گل نکنیم

پیام سفیدرود فضل نامه آب
منطقه ای گیلان شماره هفدهم        

۱۳ هیدروگراف واحد دشتهای
گیلان

بولتن وضعیت منابع آب کشور
شماره سیزده

۱۴-احیای چاه های عمیق با
استفاده از تکنولوژی   جدید ،راهکاری برای منابع دراختیار.

سومین همایش ملی آب وفاضلاب
کشوربارویکرد اصلاح مصرف (۴ و۵ اسفند۱۳۸۸ دانشگاه شهیدعباسپور).

۱۵-مطالعه اثرساخت سدهای
مخزنی برتغیرات ریخت

شناسی رودخانه هامطالعه
موردی سدمخزنی پلرود در

استان گیلان.

اولین کنفرانس بین المللی
وسومین کنفرانس ملی سد ونیروگاه های برق آبی.

۱۶- برآورددبی مقطع
پردررودخانه های شنی ،مطالعه

موردی رودخانه پلروددراستان
گیلان                           

دهمین کنفرانس هیدرولیک
ایران.