جایگاه کیفی آب

آب از ترکیب دو عنصر هیدروژن و
اکسیژن ساخته شده و در طبیعت به حالت بخار
مایع جامد بوده و شاید تنها عنصری باشد که در طبیعت به هر سه حالت
خود وجود دارد .