بررسی عوامل موثر در منفی شدن افت فشار برخی از ضرایب هیدرولیکی

 بررسی عوامل موثر در منفی شدن افت فشار برخی از ضرایب هیدرولیکی

محیط‌های متخلخل (مطالعه موردی دشت‌های آبرفتی جلگه گیلان)

هدف از پژوهش حاضر، شناسائی عوامل موثر در منفی شدن  بعضی ازضرایب هیدرولیک محیط های متخلخل (ضرایب افت فشار درشبکه جدارچاه و آبخوان) براساس تحلیل نتایج آزمایش پمپاژ و تاثیر آن در بهره‌برداری از آب زیر زمینی از دیدگاه کاربردی می‌باشد. شناسائی عوامل مزبوردرارزیابی مشخصات محیط متخلخل وکیفیت احداث چاه ،همچنین دربرنامه ریزی ومدیریت بهره برداری ازچاه نقش تعین کننده دارد عدم شناخت عوامل موردنظرنه تنها موجب کاهش طول عمربهره برداری اقتصادی چاه می‌گردد،گاه خسارات جبران ناپذیربه بهره برداروارد می نماید. شناسایی این موضوع در مکان‌هایی که چاه حفرشده دارای تغذیه واداری باشد می‌تواند از احتمال خسارت وارده به چاه پیشگیری نماید. برای این منظور،آمارواطلاعات حدود۶۰۰ حلقه چاه عمیق جمع آوری ومورد بررسی قرارگرفت.تجزیه و تحلیل نتایج پمپاژ چاه هایی که به طریق افت پله ای پمپاژشده بودند، منجربه این شد که چاه ها در سه گروه کلی دسته بندی شوند.دانلود مقاله به صورت کامل

بهره برداری از ذخایر آب زیر زمینی از طریق حفر چاه های مخزنی کوره دار (فلمن)

بهره برداری از ذخایر آب زیر زمینی از طریق حفر چاه های مخزنی کوره دار (فلمن)

هدف از این بررسی، شناسائی انواع رسوبات آبرفتی(رسوبات منفصل یا ناهمجوش) حاوی آب شیرین قابل استحصال دراستان گیلان ومعرفی آبخوان های موجود. خصوصا آبخوان های شکل گرفته درآبگذر ها  و تعرفه روش مناسب بهره برداری فنی واقتصادی باتوجه به شرایط آبخوان ، مقدارآب مورد نیازو… بررسی امکان حفر چاه مخزنی کوره دار(فلمن)، شناسائی مناطق دارای پتانسیل حفر چاه های فلمن و..

تحولات زمین ساختی گیلان

تحولات زمین ساختی  گیلان براساس نظریه

زمین ساخت صفحه ایمقدمه

شناخت پروسه تشکیل جلگه آبرفتی گیلان و پدیده های زمین شناسی وسازند های ارتفاعات مشرف به دشت و تکتونیک منطقه در مسایل کار شناسی چاه و آب یابی ضرورتی اجتناب نا پذیر برای زمین شناسان وکارشناسان ذیربط در تعین محل چاه و کنترل و نظارت بر حفاری ها و بهره برداری از آب زیر زمینی می باشد . بدین لحاظ برای آشنائی کارشناسان مرتبط با موارد فوق ،مختصری از زمین شناسی وتحول زمین ساختی گیلان و تکوین و تکامل دریای خزرکه در شکل گیری جلگه آبرفتی گیلان تا ثیر گذار بوده اند ،دراین جزوه گردآوری شده است .

رسوبات آبرفتی جلگه گیلان از لحا ظ زمین شناسی و شرایط تشکیل جزئی از حوضه رسوبی دریای خزراست که متاثر از بالا آمدن ارتفاعات البرز، فرو نشینی گودال خزر جنوبی ، پیشروی و پس روی دریا می باشد . رسوبات آبرفتی این دشت از نظر زمانی به دوره های پلیستوسن و عهد حاظر (هولوسن) تعلق ذارند . این رسوبات با تنوع دانه بندی وبه صورت متنا وب به ضخامت تا چند صد متر در پای ارتفاعات البرز ودر دامنه شمالی آن نهشته شده اند . رسوبا ت مزبور که از فراورده های فرسایشی وآبرفتی به وجود آمده اند عمدتا از مواد رسی و سیلتی تشکیل گردیده اند که مواد درشت دانه را به صورت بین لایه ای در بر دارند . 

تحولات وارده بر دریای پیش از تکوین دریای خزر و پروسه شکل گیری جلگه گیلان در مراحل تکامل دریای خزر موجب هم آغوشی رخساره های دریائی ، دریاچه ای ،سیلابی و رودخانه ای شده است . این همجواری با بالا آمدن ارتفاعا ت البرزو فرو افتادگی بیش از ۲۰۰۰ متری خزر جنوبی که با رسوبا ت دریائی کم ژرف زمان پلیستوسن و کوآترنر پر شده قابل توجه بوده و در بخش ساحلی دریای خزر نیز آبرفتهای رودخانه ای که حد اکثر ضخامت آن در نواحی مخروط افکنه ای به حدود ۵۰ متر میرسد نهشته های دریاچه ای را که ضخامت آن بیش از ۱۰۰۰ متراست زیر پوشش دارد .  با توجه به موارد فوق و شرایط رسوب گذاری در این جلگه ،خلل و فرج رسوبات مزبور در اثر هم آغوشی با آب شورو لب شور دریا پر گردیده اند . هر جا که رسوبات مورد نظر با جبهه ی قوی آب شیرین مواجه بوده ، آب شور، شسته شده و تا مسافت قابل ملا حظه ای پس رفته و آب شیرین جا یگزین آب شور شده است . وبدین ترتیب آبخوان های حاوی آب شیرین بوجود آمده که در بعضی نقاط تا ۲۵۰ متر ضخامت دارد .دانلود مقاله به صورت کامل

زمین شناسی چیست ؟
زمین شناسی چیست ؟به کرات اتفاق افتاده که دوستان وهمکاران جوان خصوصا” فارق التحصیلان جدید سئوالاتی مطر ح می نمایند که مبین عدم آشنائی پرسش کننده از اصول اولیه زمین شناسی می باشد. علی رغم آن که، کتاب های متعدد درارتباط با مسائل زمین شناسی تالیف وبه چاپ رسیده ودسترسی به آن ها بسیار آسان وبرای همگان میسرمی باشد ،مع الوصف برآن شدم تا بخشی از موارد اصولی را گردآوری، ساده وخلاصه نموده ودراختیار طالبین قراردهم که ذیلا بخشی ازآن آورده شده وامید است موردپسند واقع شده ومفید آید.دانلود مقاله به صورت کامل