زمین شناسی گیلان

وجود رسوبات نا پیوسته معاصر ( آبرفتی رودخانه ای ، رسوبات مخروط افکنه ای وسیلابدشتی ،زمین لغزش ها و رسوبات واریزه ای ) نسبتا ضخیم گسترده در سطح جلگه گیلان وتغذیه کافی رسوبات مورد نظر به دلیل بالابودن مقدار نزولات سالیانه ، وجود جریانات سطحی فراوان وشبکه رودخانه وانهار گسترده درسطح دشت موجب تشکیل آبخوان های آبرفتی با پتانسیل خوب در سطح دشت شده ،که ازلحاظ کمی وکیفی دارای قابلیت بهره برداری برای مصارف مختلف (کشاورزی ،شرب و صنعت ) می باشند . ذخایر آب زیر زمینی در سطح ارتفاعات که ۶۷ درصد وسعت استان را شامل می شود، به دلیل وجود آبخوان های نسبا غنی گسترده در سطح دشت، پوشش جنگلی متراکم وشیب تند وغیر مسکونی بودن بخش کوهستانی(به جز منطقه دیلمان وماسوله ) ، مورد توجه قرار نگرفته است واثرات سازند های سخت منجمله سازند های آهکی بی رنگ وغیر ملموس گردیده است . حتی بخش دارای خصوصیات کارستی نیز به دور از توجه مانده اند . با نظری اجمالی به نوع سازند های زمین شناسی سخت در استان، مشاهده می شود که : سازند های آهکی در سطح حدود۰۲/۲۰ در صد کل سازند ها (سخت وناپیوسته) و حدود ۳۰ در صد مساحت بخش ارتفاعات استان(سازند های سخت) گسترش دارند. این سازندها خصوصا بخش کارستی آن براثر خلل وفرخ ودرز وشکاف وحفراتی که به مرور زمان، براثر آب های نافذ دارای گاز هیدرواکسید کربن، در آن ها ایجاد شده، با جذب مقدار قابل ملاحظه ای از نزولات جوی به خصوص نزولات جامد وذخیره آن ها دردرون درز وشکاف وحفرات خود، می توانند: هم در به تاخیر انداختن سیلاب ها موثر باشند وهم در تغذیه جریان پایه رودخانه ها نقش داشته باشند وهم موجب تغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی بالاخص سفره های عمیق گردند وبعضا نیز محل ظهورچشمه های پرآب می باشند. با عنایت به موارد اشاره شده در این مجموعه اطلاعات مربوط به: انواع سازند های آهکی استان ، موقعیت وخصوصیات مربوط به انواع سازند های مزبور، میزان کارستی بودن آن ها وتاثیر هریک درجریان پایه رودخانه ها وتغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی گرد آوری شده وجهت استفاده کاشناسان ومتخصصین ذیربط تدریجا منتشر می گردد.

 

دانلود مقاله به صورت کامل