خلاصه مشخصات رودخانه ھای منطقه تالش – آستارا

سرزمین ایران سرشار از مواهب طبیعی بوده و حیات اقتصادي کشـوردرگرو اسـتفاده صـحیح ازایـن نعمـت هـاي
خدادادي است وحراست وبهره برداري درست از این مواهب طبیعی نیز ازوظایف ملی می باشد.آب وخاك کـه
زیر بناي همه فعالیت هـاي تولیـدي انسـان در روي زمـین اسـت ازجملـه ایـن مواهـب بسـیارپرارزش کشـور مـی
باشد.هیچ فعالیت وتولید و سازندگی در کشور بدون آب انجام نخواهدگرفت

ادامه مقاله در لینک زیر …

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *