شرح مختصری از مشخصه چشمه سفیدآب دیورش

موقعیت  مظهرچشمه : شمال شرق خرشک، همچنین شمال شرق شیرکوه. مظهردارد

مختصات مظهرچشمه در سیستم UTM(374654=X  و۴۰۸۵۰۹۹=Y).

نوع چشمه : گسلی و کارستی.

محل ظهور چشمه(مظهرچشمه): کنتاکت سنک آهک وآهک مارنی نازک ومنظم لایه کرتاسه بالائی درغرب گسل با آهک مارنی وآهک ماسه ای نازک ومتوسط لایه کرتاسه بالا کوه لارنه درشرق گسل.

موقعیت گسل: گسل موردنظر(گسل آلوبن-شیرکوه) دارای جهت شمال شرق- جنوب غرب بوده و از آبادی های: آلوبن،کردمیر ، شیرکوه عبورنموده به خرشک. می رسد.

دبی چشمه : متاسفانه با احداث مخزن بتنی سرپوشیده در مظهر چشمه دبی چشمه در شرایط فعلی به طور مستقیم قابل اندازه گیری نمی باشد. در گذشته (قبل از مهار چشمه نیز از دبی چشمه اندازه گیری نشده است. خوشبختانه در سال های اخیر در پائین دست چشمه ایستگاه هیدرومتری نصب گردیده وجریان خروجی چشمه تحت کنترل می باشد ولی از محل ظهورچشمه از مخزن احداثی از طریق چند لوله، مستقیما برداشت آب صورت می گیرد، لذا جهت محاسبه درست دبی چشمه باید در روزهای غیربارانی حجم آب های برداشتی از مخزن از طریق لوله های موجود انتقال آب، با دبی اندازه گیری شده در محل ایستگاه هیدرومتری، دبی چشمه را محاسبه وتعیین نمود.

 

چشمه سفیدآب دیورش
چشمه سفیدآب دیورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *