منشاء آببندن های گیلان

منشاء آببندن های گیلان

مقدمه : بخش جلگه ای استان گیلان که درجنوب غربی دریای خزر بین مدارات (۴۹ درجه و۱۰ دقیقه) تا(۵۰ درجه و۱۵ دقیقه) طول شرقی  واقع گردیده است خصوصاسطح جغرافیائی شهرستان های فومن-صومعه سرا- شفت – انزلی- رشت – استانه – لاهیجان ولنگرود که درگستره مخروط افکنه رودخانه سفیدرود ورودخانه های حوضه تالاب انزلی قراردارند،دارای استخرهای (آببندان)متعدد بزرگ وکوچک، درابعاد مختلف می باشند .تعداد وگسترش آببندن ها به قدری است که : منطقه را به سرزمین آببندان ها ،مبدل کرده است .(جدول شماره یک)آببندان های مورد نظر که غالبا به طور طبیعی بوجودآمده اند درگذشته هم ازلحاظ تعدادوهم ازنظر مساحت خیلی بیشتراز تعدادفعلی، وبا سطح وعمق بیشتراز زمان حال درسطح استان پراکنده بوده اند. باگذشت زمان براثر فرسایش ارتفاعات حوضه آبریز آببندان ها وحمل مقداری ازمواد فرسایش یافته به داخل آببندانها وازطرفی وجودشرایط مساعد برای رشد گیاه درداخل آببندانها، به طور طبیعی بتدریج ازسطح وعمق آببندان های مزبور کاسته شده است . درنیم قرن اخیر نیزبادخالت بشرازجمله: اجرای پروژه های عمرانی ، احداث جاده وتاسیسات ، اجرای شبکه آبیاری وزهکشی، افزایش جمعیت ولزوم توسعه سطوح زیرکشت برنجو….. منجر به تغیر کاربری تعدادی ازآببندان ها، تجاوز به حریم آببندان ها و…..درکاهش وسعت وتعدادشانتسریع شده است .( اشکال ۱الی۷خشک شدن وتغیرکاربری بعضی ازاینگونه آببندان ها را نشان می دهند ). بعضی ها تصور شان این است که باتوجه به اینکه، این استان قطب کشاورزی بوده وکشت غالب آن نیز برنج است که نیاز مند آب نسبا زیادمیباشد،درگذشته (قبل ازاجرای شبکه آبیاری وزهکشی) که آب بهنگام رودخانه ها کفاف آب موردنیاز رانمیکرده وبعضی ازرودخانه ها خصوصا درمواقع خشکسالی،باکاهش شدید آبدهی مواجه شده وگاه خشک می شدند،لذا آببندان های مزبور برای ذخیره سازی آب، احداث شده اند تا درمواقع کم آبی ازذخایرآب آن ها برای پیشگیری ازسوخت مزارع استفاده گردد.لیکن تعداد کثیرآببندان ها ومساحت وعمق وحجم زیاد غالب آنها، وموقعیت بعضی که علیرغم وسعت بالا، فاقد اراضی قابل ملاحظه در رقوم تحت آبخور خود می باشند.ساخت آن ها را با دست بشر آنهم درآنهنگام که اثری ازماشین آلات مکانیکی نبوده است را زیرسئوال می برد. پس اینهمه آببندان بااین گستردگی ، وسعت وحجم چگونه بوجودآمده اند؟(جدول شماره۲ وسعت فعلی آب بندان هارا دراستان به تفکیک هرشهرستان نشان می دهد.) . نگاهی به موقعیت آببندان ها ومورفولوژی دشت ومطالعه مصب رودخانه ها ومورفولوژی کف دریا درگستره نزدیک به ساحلوپیشروی وپسروی دریادرادوارمختلف روشنگر این ابهامات وپاسخ سئوال مطرح شده می باشد . به طور خلاصه باید اذعان کرد که آببندان های بااین تعداد ووسعت عمدتا ماحصل عملکرد دریا وبعضا عملکرد توام دریا ورودخانه می باشند.

 

آب(H2o) water وآبیاری درایران

سخن از آب ، سخن از زندگی است، چونکه آب مایه حیات است.” وجعانا من الماء کل شیء حی”- همه چیزرا از آب زنده گردانیدیم.

 پس آب است که زندگانی وزنده بودن از اوست . آب مایه زندگی است . آب در رگ هستی می گذرد، تشنگی را ازبین می برد،وسبزه وطراوت وپاکیزگی می آورد.

آب در گذر تاریخ همیشه وهمه جا یکسان بدست نیامده است و از زمانی که بشر اولیه کاشتن را آموخت ، غارنشینی ، بیابان گردی ومیوه چینی را رها کرد وبه نا چار درجائی بماند و به زمین وابسته گردید . بدین سان کشاورزی جان گرفت ورشد کشت وکارنیز به ظهوروپیشرفت تمدن انجامید .

کشت وکاردر سرزمین پرباران کارسختی نیست ، سختی آنجاست که باران به اندازه و به گاه نیاز نبارد . پس انسان در اندیشه رساندن آب به کشتگاه وگیاه شد و بدین سان هنر انتقال آب پدیدارگردید.

آب در گودال وخط القعر جاریست وکشت وکشتزار بربلندی .

چوآن کرده شد چاره آب ساخت          زدریا برآورد وهامون نواخت

به جوی آنگهی آب را، راه کرد              به فر کئی رنج کوتاه کرد

موقعیت ایران از نظر مقدار بارش که آن را جزء کشورهای خشک ونیمه خشک جهان قرار داده، موجب گردیده تا مردان این مرزو بوم ، بخصوص ساکنان مناطق مرکزی وجنوبی ایران پرتلاش وسخت کوش بار آیند . ولذا جهدوتلاش وتفکر در به دست آوردن آب، انتقال ومصرف بهینه آن ، موجب پیدائی هنر آبیابی وانتقال در این سرزمین کهن گردیده است . به گواهی آثار به دست آمده ازدل خاک در منطقه شهداد(واقع در کرمان) درحاشیه کویر در حدود پنجهزار سال پیش ، کشت زارها به صورت کرتی آبیاری می شدند .

دشواری تهیه آب وجابجائی آن برای رساندن به کشتزار موجب تلاش وتفکرایرانیان وسرانجام چیرگی آن ها بر مشکلات گردید. که نتیجه آن شکوفائی هنر آبیاری است . چرخ چاه ، دولاب وقنات اولین بار در کشور ایران بکار گرفته شد. وسپس به کشور های همسایه برده شد.

همچنین ایرانیان را نخستین سازندگان سدهای کمانی در جهان می شناسند .(سد یزد خواست .ساخته شده در زمان ساسانیان). ماکسیم سیر باستان شناس فرانسوی سد ایزد خواست را نخستین سد کمانی جهان می شناسد. وآشنائی ایرانیان با کمان وساختمان های کمانی وآگاهی از چگونگی باربری کمان ها را در ساختمان ، پدید آورنده اندیشه سد های کمانی دانسته اند(آب وفن آبیاری درایران ص۲۳۲).

برای سوارکردن آب برزمین های کشاورزی که نسبت به مسیر جریان آب در سطح بلندتری قرار دارند ، ایرانیان مبتکر احداث بند در جلوی آب برای بالا آوردن سطح آب بوده اند.بند امیر نمونه ای از آنهاست که پس از گذشت حدود هزار سال هنوزکارائی دارد.

گاه با زدن بند در جلوی رود به منظور آرام کردن تند آب های بهاره (سیلاب)و فرورفتن آن در زمین وبهره برداری تدریجی از آن در طول سال، هنر مهار سیلاب، ذخیره سازی آب و تغذیه مصنوعی شکوفا گردید. همچنین احداث سدهای زیر زمینی که ایرانیان مبتکر آن بوده ودر مسیر قنات جهت پیشگیری ازتخلیه آب زیر زمینی در فصول غیر زراعی وذخیره آن جهت بهره برداری در فصول زراعی دربیش از هفتصد سال پیش اقدام به احداث آن نموده اند.

بسیاری از محققین واندیشمندان، جایگاه شناسائی نیروهای هیدرومکانیکی آب واستفاده از آن را، درایران می شناسند . نمونه بارز آن استفاده از آسیاب آبی می باشد که محل پیدایش نخستین آسیاب آبی رادر روستاهای ایران تعرفه می کنند . (پروفسور اتوکورز : مناسبات فرهنگی میان پارت وروم).

ایرانیان قدیم برای نگهداری رواناب بارندگی ها به کاشتن درختان انگور و انجیر در دامنه کوه ها مبادرت کرده اند و بدین ترتیب بانی آبخیز داری شده اند . باغ های انجیر دیم دامنه کوه های اطراف استهبان (واقع درشیراز)اززمانی برپا گردیده اند که از آبخیزداری نه در اجرا ونه در کتاب ها خبری نبوده است .

عمل زهکشینیزدرایران قدمتی ازدوران باستان دارد. زردشت اززبان اهورامزدا مردم را به خشک کردن زمین های مردابی سفارش کرده است. (وندیداد، فرگرد۴) .

زمانی که فوایدآبیاری قطره ای برجهانیان پوشیده بود، ایرانیان خلاق ومبتکردر کناره های کویر، جائی که آب اندک وارزش آن بسیار بود، کوزه را در زمین می کاشت ودر درونش آب می ریخت وبدین ترتیب با حفظ رطوبت خاک در حد نیاز گیاه ، بنیان گذار آبیاری قطره ای شد.

تامین آب جهت ساختمان پنج طبقه معبد چغازنبیل درشوش در بیش از سه هزار سال پیش، با انتقال آب از از فاصله ۴۵ کیلومتری با استفاده ازانرژی پتانسیل آب ، تنبوشه(لوله های سفالی کوتاه به طول حدود ۵/۰ متر)وفشارشکن های متعدد ساخته شده با ساروج وقیر، معرف درک ایرانیان از فیزیک، انرژی جنبشی و انرژی پتانسل وقدرت تخریبی آب ومهار آن بوده است .

هنر حفر قنات در حدود سه هزار سال پیش با توجه به مشخصات قنات که سازه ای زیر زمینی ، با شیب یک در هزار وگاه به طول حدود ۷۰ کیلو متر وعمق مادر چاه به عمق حدود ۴۰۰ متر می باشدموید آشنائی مهندسین ایرانی به علم نجوم وفیزیک در آن زمان می باشد .

پس اغراق نیست اگر بگوئیم که در بیشتر زمینه های آبیاری وآبرسانی ایرانیان پیشگام ومبتکربوده اند.

                                                                                        محمد پورهوشیار

 

بلایای طبیعی و مدیریت محیط

بلایای طبیعی و مدیریت محیط

مطالبی که در این مقاله ارائه میگردد برگرفته از مقاله ای است که درفروردین سال ۱۳۷۵در ارتباط با روز جهانی آب ،تهیه آن از طرف مدیریت شرکت آب منطقه ای گیلان جهت ارسال به وزارت نیرو، به اینجانب تکلیف شده بود . مطلب تهیه شده برای وزارت نیرو ارسال گردید لیکن من انعکاس آن را در جائی ندیدم . چون درآن زمان در دانشگاه گیلان هفته ای دوجلسه کلاس هیدروژئولوژی داشتم وتدریس درس هیدروژئولوژی کلاس های آموزشگاه شهید عباسپور شعبه گیلان رانیزعهده دار بودم ، مقاله مزبور راجهت تدریس وآشنائی دانشجویان به موضوع آب زیرزمینی کشور وپی آمد ادامه بهره برداری غیر اصولی ، به صورت پاورپونت در آورده ودر کلاس ارائه میکردم . چون مواردی از آن هنوزمی تواند قابل استفاده باشد، لذا بی مناسب ندیدم که ازطریق وب منتشر گردد. باشد که مقبول افتد

تهیه شده در۱۳۷۶بروز شده در۱۳۸۹

دانلود کامل مقاله

خلاصه مشخصات رودخانه ھای منطقه تالش – آستارا

سرزمین ایران سرشار از مواهب طبیعی بوده و حیات اقتصادي کشـوردرگرو اسـتفاده صـحیح ازایـن نعمـت هـاي
خدادادي است وحراست وبهره برداري درست از این مواهب طبیعی نیز ازوظایف ملی می باشد.آب وخاك کـه
زیر بناي همه فعالیت هـاي تولیـدي انسـان در روي زمـین اسـت ازجملـه ایـن مواهـب بسـیارپرارزش کشـور مـی
باشد.هیچ فعالیت وتولید و سازندگی در کشور بدون آب انجام نخواهدگرفت

ادامه مقاله در لینک زیر …

دانلود کامل مقاله

آب گیلان در گذر زمان

زمان اشتغال در وزارت نیرو، موضوعی همواره ذهنم را مشغول کرده بود وآن عبارت بود از اینکه
چرا قبل از تا سیس وزارت نیرو و متعاقب آن سازمان آب، علیرغم کمبود امکانات واعتبار و عدم ورود ما
شین آلات درامور کشاورزي، لایروبی انهار و ساخت سردهنه ها وبهره برداري از آب بهنگام موجود با حداقل
تلفات وذخیرآب باران وپساب زراعی)به اصلاح فوکال آب(در آب بندان هائی که بابیل معمولی ونیروي
انسانی وایلجاربه تعداد متعدد احداث شده ونگهداري می شد، صورت می گرفت ، ودر اسفند ماه غالب انهار
لایروبی شده ، سردهنه ها آماده ، آب بندان ها آبگیري شده وکشاورز آماده اجراي شخم زمستانی و آب
تخت کردن مزارع بوده است.

….

 

لینک دانلود مقاله بصورت کامل

تغذیه واداري در بهره برداري از آبهاي زیرزمینی از طریق چاه

درارتباط با چاه هائی که با هدف بهره برداري در دشت هاي آبرفتی حفر می گردند داشتن ضرایب هیدرولیکی چاه ، از جمله ضریب افت فشار در آب خوان ، ضریب افت فشار در شبکه جدارچاه وفرمول چاه جهت بهره برداري بهینه ودراز مدت از چاه ضرورتی اجتناب نا پذیر می باشد . براي داشتن اطلاعات فوق در انجام آزمایش پمپاژ از چاه مورد نظر، الزاما باید آزمایش پمپاژ به صورت افت پله اي اجرا گردد

دانلود کامل مقاله

سرگذشت زمین شناسی ایران وزمین شناسی کوه درفک

مطالب زیر جهت اطلاع دوستانی که خواستار کسب اطلاع از سرگذشت زمین شناسی گیلان وپروسه تکوین آن هستند وهمچنین براي آگاهی دوستانی که قله درفک را که به غلط دربرداشت از بعضی از نوشتارهاي زمین شناسی متشکل از سنگ هاي آذرین ودولین هاي موجود در قله درفک را دها نه آتشفشان میدانندجمع آوري وبه شرح زیر خلاصه گردیده است

 

لینک دانلود

زلزله رودبار

بنام خدا

مواردی که دراینجا آورده شده است درارتباط با مشاهدات صحنه های دلخراش زلزله ۳۱خرداد سال۱۳۶۹ رودباراست که اینجانب ساعتی پس از وقوع زلزله دررودبار حضوریافته ودیده ها وشنیده های خودرا با قلمی نارسا درهمان سال به تحریر کشیده تا،با نگاه ،گاه وبیگاه آن، غیرازعوامل طبیعی دخیل دراین فاجعه، بی توجهی انسانی به پاره ای موارد که می توانست حجم خسارات وتلفات را کاهش دهد، ازلابلای سطوروآنچه که شخصا دیده و شنیده ام مشخص گردد. ازجمله مواردی که میتوانست به عنوان هشدارموردتوجه قرارگیرد خبر رانش های مکررومتعددی بود که درطول سالهای ۱۳۶۷و۱۳۶۸ تاقبل از وقوع زلزله درشهرستان رودبار ومنطقه دیلمان واشکورات می رسید. که متاسفانه به یک بازدید وحداکثر یک گزارش ساده از ماوقع، ختم می شد. حدود یک هفته قبل از زلزله خرداد سال۶۹ استاد میرعلی اکبر نوگل سادات(رحمت الله) که ازصاحب نظران زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک) بودند(بنده افتخارهمکلاسی ایشان را دردانشگاه داشتم) بمن تلفن زده گفتند که در رور ۳۰ خرداد به دعوت استانداری گیلان کنفرانسی در ارتباط بازمین شناسی وتکتونیک گیلان در سالن اجتماعات استانداری گیلان دارم حتما شرکت کن . بهش گفتم متاسفانه درآنهنگام  درطالقان هستم وشرکت در کنفرانس برایم مقدورنیست . ایشان درآن کنفرانس به صراحت اعلام کردند که براساس نتایج حاصل ازمطالعاتی که انجام داده، گیلان برروی انبار باروت قرار دارد وهرآن ممکن است زلزله ای شدید درگیلان رخ دهد وقوع زلزله شدیدحتمی است لیکن زمانش نامشخص است ممکنست امشب، فردا، چندروزیا چندماه دیگر اتفاق بیافتد.(آقای دکتر نوگل باتوجه به رانش های مکرری که در شهرستان رودبار ومنطقه دیلمان واشکورات رخ می داد به درخواست استانداری گیلان مطالعات، جامعی در زمین شناسی وتکتونیک گیلان درسال ۱۳۶۸ انجام داده اند). متاسفانه به موارد متعدد هشداردهنده توجه لازم برای آموزش مردم درصورت احتمال وقوع زلزله جهت کاهش خسارات وتلفات داده نشد. وروستاهای احداث شده برروی لایه های شیب دارولغزنده وشکننده مثل فتلک ویا روستای قانقلی چای تخلیه نشدند.

لینک دانلود کامل مقاله

 

گزارش تصفیه خانه

موقعيت و مشخصات چاه مورد بحث :
نام اراضي محل وقوع چاه: اراضی دره پشت. نام دشت : فومنات . نام شهرستان: رشت . نام مالك : امور آب وفاضلاب رشت . شماره پروانه حفاری:…….. تاريخ صدور پروانه: ….. كد مطالعاتي دشت : ۱۲۰۲ مشخصات محل حفاري 🙁 U.T.M ) 4113279 =Y 381290 = X
عمق مجاز : ۶۰ متر
۲- مشخصات شركت و دستگاه حفاري :
نام شركت : صدرآب ساحل كد شركت : ۵۰۰
نام مسئول فني حفاري : داریوش هروی شماره پروانه صلاحيت :۱۴۷۹۵/۱۴۱/۹۲
شماره قرارداد حفاري:۲۱/۶۸۷۶ روش حفاري : دورانی. نوع مشخصات دستگاه حفاري : دست ساز-طرح گاردنر دنور
قدرت دستگاه حفاري : ۱۰۰ متر قطر مته : ۵/۱۷٫ اينچ

 

دانلود کامل مقاله

گزارش ماسال

گزارش ماسال

موقعيت و مشخصات چاه مورد بحث
نام اراضي محل وقوع چاه: شهرماسال نام دشت: : فومنات.
نام شهرستان: .ماسال نام مالك يا مالكين: شركت آب و فاضلاب شهري گيلان
شماره پروانه حفر: ۳۰۱/۱۰۷۰۱ تاريخ صدور پروانه: ۹/۹/۱۳۶۸
كد مطالعاتي دشت:.۱۳۰۱٫
مشخصات محل حفاري ( U.T.M ):
۴۱۳۵۹۴۵ = Y 334278 = X
شماره چاه درروی نقشه موقعیت منابع آب ، آبهای زیرزمینی امورمطالعات آب منطقه ای گیلان ۱۱Y18D
عمق مجاز: ۶۰٫متر

 مشخصات شركت و دستگاه حفاري :
نام شركت:. آبیاری سرتاسری ایران.
نام مسئول فني حفاري: خوشکابزاده
شماره قرارداد حفاري: ۷۷/۶۴۳۶ مورخ ۱۹/۶/۶۸ روش حفاري: دورانی.
نوع مشخصات دستگاه حفاري: فهلینگ۱۵۰۰ قدرت حفاری دستگاه:۱۵۰ متر
قطر مته: ۵/۱۲٫ اينچ

 

 

دانلود کامل مقاله

گزارش بنه سرا

گزارش بنه سرا

موقعيت و مشخصات چاه:

چاه مورد نظر به کارفرمائی اداره کل مهندسی بهداشت جهاد سازندگی درقالب طرح جامع تامین آب شرب وآبرسانی به مناطق روستائی غرب گیلان براساس مجوز شماره ۵۰۱/- مورخ -/-/۷۸ توسط شرکت جهاد حفاری، با دستگاه فهلینگ۲۰۰۰ به روش دورانی حفر شده است. این چاه درساحل چپ (شمالی) رودخانه شاندرمن(رودخانه خالکائی)، به فاصله فضائی ۷۰۰ متری چاه شماره یک درمختصات  ( U.T.M ) 4141771=Y 333115= X حفرگردیده است . موقعیت چاه مورد اشاره درتصویر ماهواره ای زیربا فلش نشان داده شده است .

 

دانلود کامل مقاله

۲۶ مهر ۹۷

 

بنام خداوند جان وخرد

خدا وندرا سپاس می گویم که به من این توفیق را داد تا در دوران تحصیل افتخارحضور درکلاس اساتید دلسوز، فداکار،که عاشق شغل وانتقال آموخته های خود به دیگران بودند، را داشته باشیم . فی المثل در دوران دبیرستان سه سال در کلاس های ۹ ،۱۰ و۱۱ دردروس ریاضیات افتخار شاگردی زنده یا دخسرو ثقفی (اهل اصفهان)راداشتم . نامبرده ازلحاظ سواد، احساس مسئولیت ، وجدان کاری ،انتقال مطالب به دانش آموز، ارتقاء بینش ودانش شاگردان خود، انسانی کم نظیر بودند.”روحش شاد”در دانشگاه شادروان سیروس زرعیان (اهل گیلان – لاهیجان)درفراهم نمودن مطالب روز علم زمین شناسی جهت ارائه به دانشجویان ، تلاشی وافرو حوصله ای ستودنی داشت ” روحش شاد”پروفسور چلوزوف (فرانسوی الاصل)توفیق شاگردی ایشان را در کلاس هیدروژئولوژی دردانشکده فنی تهران راداشتم .علیرغم این که نامبرده ازیک کشور دیگر بودند لیکن درارتباط با وظیفه تدریس ومسئولیتی که دراین ارتباط داشتند همانند انسانی وارسته، معلمی وظیفه شناس وسرشاراز انرژی وعشق وعلاقه (مشارالله درآن زمان حدود۸۰ سال داشتند) وپدری دلسوز وظیفه شناس درارتقاء دانش وفهم تخصصی دانشجو چیزی کم نمی گذاشتند”روحش شاد، قبرش پورنور). مشارالالیه علاوه بر اینکه درموضوع مربوط به دانش هیدروژئولوژی چهره ای شناخته شده ومعروف بودند در مدیریت زمان، احساس مسئولیت وشرافت شغلی ،الگو، بودند.پرفسورواتان ۸۳ ساله فرانسوی هم استادی مشابه چلوزوف بودند روحش شاد.اساتید دیگری هم با خصوصیاتی این چنین بودن لیکن دراین مختصر مجال پرداختن به اسامی وخصوصیات همه مقدور نیست.
دانشگاه واساتید ،کارشناس را ازلحاظ علمی تجهیز نموده وشرایط وجسارت لازم را جهت حظور درمیدان عمل، تحقیق وخدمت به جامعه وکشور، الگوشدن درشرافت شغلی و…. مهیا می نماید . بعدازآن خودکارشناس باید جوهرش را نشان داده ونقش خودرا در انجام وظیفه وخدمت به مردم ومیهن با صداقت ایفا نماید.بالاوپائین بودن پست ،کوچک وبزرگ بودن میز ،مهم نیست. مهم آن است که درهر موقعیت شغلی وظایف خودرا با جدیت وصداقت انجام دهیم.فی المثل به عنوان یک کارشناس آبهای زیر زمینی ، درراستای وظیفه شغلی مرتبط باآموخته های علمی وتجربی خود که ماحصل آن شناخت پتانسیل آب های زیرزمینی وبهره برداری پایدارودراز مدت ازآن می باشد چه نقشی ایفا کرده ومی کنیم؟.توقع جامعه هم این نیست که فرمول اختراع کرده وشق القمر کنیم.این تصور وتوقع هم نباشد که باید همه شرایط وامکانات وابزاروتجهیزات روز تامین باشد تا امکان حرکت وکار میسر شود.اگرفراهم باشد که چه بهتر، لیکن شروع واجرای هر کاری رامشروط نکرده ودرهرشرایط وباهر امکانی بایددرراستای اهداف کلی حرکت نمود. فی المثل در ارتباط با شناخت انواع آبخوان ،وموقعیت رفتار آن ها وپتانسیل آب های زیرزمینی وچگونگی بهره برداری پایدار ازآن ها ، سالیان طولانی است که برای استحصال آب زیرزمینی اقدام به حفر چاه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی می شود. در این جا بحث برسر دانش علمی حفار وچگونگی کارآن نیست.موضوع مورد نظر بهره گیری از این فرصت در کسب اطلاعات لازم درراستای شناخت ورفتارآبخوان است.حفار برابرقرارداد زمین را حفاری نموده وجهت تعین میزان آبدهی چاه آزمایش پمپاژ در چاه رانیزانجام می دهد.صحبت برسر کیفیت کار پیمانکاروشرافت شغلی آن نیست.صحبت این است که من کارشناس ، من ناظر می توانم ازاین فرصت پیش رو برای شناخت دشت موردنظر درارتباط با مسائل آب های زیرزمینی (بافت خاک ، تعدادآبخوان های موجود، نوع آبخوان ، مشخصات وگستردگی آبخوان ، پروسه تکوین وتحولات وارده برآن و…. بدون نیاز به هزینه بالای بررسی های اکتشافی ،نهایت بهره برداری را داشته باشم .
هزینه این کار فقط داشتن اعتقاد ملی وچندبارمراجعه به محل اجرای پروژه وهدایت حفاردر راستای اهداف مورد نظر بدون هیچگونه افزایش بارمالی و بارزمانی می باشد.
بدین ترتیب موفق به کسب آمارواطلاعاتی خواهیم شد، که با تحلیل آن ضمن ارتقاء دانش علمی ، دیدوتوان کارشناسی خود ، در شناخت شرایط هیدروژئولوژیکی دشت مربوطه نیز سهم ونقش کارشناسی خودرانیز ایفا نموده ایم وتکراراین عمل ونقش مشابه سایرین نیز موجب گسترش ، تدقیق وبهبود کیفیت آن می گردد.درطول دوران خدمت همواره با چنین تفکری سعی نموده ام ازهر شرایطی جهت ارتقاء بینش خود درراستای شناخت مخازن آب زیرزمینی وبهره برداری پایدارازآن استفاده کرده، نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوطه وتهیه گزارش ونشرآن درحدبضاعت بکوشم .از استادخود زنده یاد پروفسورچلوزوف آموخته ام که بیاموزم وبرای بهبود کیفی آموزه های خود نوشته وانتشاردهم، حتی اگر تمسخر وانتقاد عنادورزان وتنگ نظران را در پی داشته باشد .چون یک ایرانی هستم ودارای اندیشه یک ایرانی می باشم . درراستای این تفکر همواره ،حفاری های اجراشده دراستان را نظاره گربودم ودراین ارتباط بیش از۴۰۰ شماره گزارش تهیه نموده ام که گزارش ضمیمه نمونه ای ازآن ها می باشند.درمواردی هم که امکان تهیه گزارش کامل مقدور نبوده ،به تهیه فرمت هائی ،حتی الامکان اطلاعات قابل دسترس را جمع آوری ودرفرمت مربوطه ثبت وماندگارنموده ام. مثل مشخصات توسعه چاه ،نتایج آزمایش پمپاژ رفت وبرگشت، آزمایش پمپاژ پله ای ولوگ زمین شناسی ولوله گذاری چاه(قبل از بهره گیری ازکامپیوتر اطلاعات مورد اشاره را دستی نوشته ویا تایپ معمولی میشد ولوگ چاه هم پس از تهیه توسط شادروان استادسینا ایلبیگی ترسیم می گردید .اززمان امکان بکارگیری کامپیوتر به تدریچ اطلاعات مورد نظر را کامپیوتری نموده ام. انشاالله برای کارشناسان وپژوهش گران ذیربط مفید وقابل بهره برداری باشد)در اینجا نمونه ای از فرمت های مورد اشاره جهت بهره گیری علاقه مندان آورده شده است.

تواضع، زگردن فرازان نکوست

عکس ها واسلاید های آورده شده درزیر نه ازدید خودستائی وخود بینی است، بلکه این موارد به دو دلیل آورده شده است. هم پاسخ به بعضی پرسش ها ی مکرر وهم انتقال تجربه . قبل از پرداختن به موضوع اصلی اشاره مختصری ازسوابق ورزشی خودراکه دارای ارتباط مستقیم با موضوع می باشد، اعلام میکنم. از۱۳ ساللگی به طورمستمر ورزش را به صورت باشگاهی شروع نموده ام وهمچنان بدون انقطاع ادامه دارد ، بسیاری از دوستان به کرات این پرسش را مطرح می نمایند که آیا ورزش در پیشرفت تحصیلیت اثر منفی نداشته است؟موضوع دوم ارتباط ورزش با سن وموضوع کار وشغل می باشد.

دانلود کامل فایل  عکس ها و اسلایدها

خلاصه ای از نتایج مطالعات یک دشت

بزرگی میگفت باید تلاش کردتا مانع خروج جوانان مستعدازکشور شد.زیرا برای داشتن ایرانی سرفراز نیاز به کارودانش داریم، همین جوانان مستعدونخبه هستند که تامین کننده نیروی لازم برای تعالی وپیشرفت کشور می باشند. به اعتقاد اینجانب علاوه برنیروهای متفکر ومستعد وظیفه هر ایرانی اصیل درهرسطح تحصیلی ودرهرموقعیت شغلی است که در راستای اعتلای کشور همت گمارد.

 

دانلود کامل مقاله

آب شناسی وچالش آب درایران

ایران با توجه به موقعیت جغرافیائی آن که بین مدارات ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی ونصف النهارات ۴۴تا۶۴ درجه طول شرقی واقع شده است ، ازمناطق خشک جهان به شمار می رود. میزان متوسط بارش سالیانه ایران حدود۲۵۰ میلیمتر است که کمتراز یک سوم متوسط بارش سالیانه کره زمین ، که مقدارآن ۸۴۰ میلیمتر است، می باشد. این مقدارریزش بارش سالیانه کشور نیز توزیع یکنواخت ندارد به طوری که در ۲۸ درصد سطح کشور مقدارمتوسط بارش سالیانه کمتر از ۱۰۰ میلیمتر ودر ۹۶درصد از سطح کشور متوسط بارش سالیانه کمتراز ۲۰۰ میلیمتر می باشد.

 

دانلود کامل مقاله