عملیات حفاری چاه فلمن تالش

عملیات حفاری چاه فلمن تالش

بسیاری ازکارشنان جوان ، حتی کارشناسان قدیمی و با سابقه، مشتاق کسب اطلاعاتی درارتباط با چاه فلمن می باشند. ازجمله: مشخصات محل دارای شرایط حفرچاه فلمن، چگونگی تعین محل حفر چاه فلمن ، طراحی ومشخصات چاه فلمن، چگونگی حفاری وتعین آبدهی چاه فلمن و…….علیرغم این که دراین مورد، مختصر مطالبی قبلا در، وب سایت درج گردیده است ، مع الوصف چون اینجانب همیشه سعی نموده ام گزارشات، به خصوص شناسنامه فنی چاه هارا، به گونه ای تهیه نمایم که علاوه برارائه اطلاعات ومشخصات فتی سازه مربوطه، گزارش جنبه آموزشی برای کارشناسان جوان واشخاص مشتاق داشته باشد . لذا نمونه ای از گزارش مربوط به یک حلقه چاه فلمن که شخصا مطالعات وطراحی ونظارت آن را برعهده داشته ام ، جهت مطالعه علاقه مندان تقدیم می نمایم امیدوارم مقبول واقع شده ومورداستفاده قرارگیرد.

محمد پورهوشیار

 

لینک دانلود کامل مقاله

Download

عملیات حفاری چاه فلمن تالش