تغذیه واداري در بهره برداري از آبهاي زیرزمینی از طریق چاه

درارتباط با چاه هائی که با هدف بهره برداري در دشت هاي آبرفتی حفر می گردند داشتن ضرایب هیدرولیکی چاه ، از جمله ضریب افت فشار در آب خوان ، ضریب افت فشار در شبکه جدارچاه وفرمول چاه جهت بهره برداري بهینه ودراز مدت از چاه ضرورتی اجتناب نا پذیر می باشد . براي داشتن اطلاعات فوق در انجام آزمایش پمپاژ از چاه مورد نظر، الزاما باید آزمایش پمپاژ به صورت افت پله اي اجرا گردد

دانلود کامل مقاله

سرگذشت زمین شناسی ایران وزمین شناسی کوه درفک

مطالب زیر جهت اطلاع دوستانی که خواستار کسب اطلاع از سرگذشت زمین شناسی گیلان وپروسه تکوین آن هستند وهمچنین براي آگاهی دوستانی که قله درفک را که به غلط دربرداشت از بعضی از نوشتارهاي زمین شناسی متشکل از سنگ هاي آذرین ودولین هاي موجود در قله درفک را دها نه آتشفشان میدانندجمع آوري وبه شرح زیر خلاصه گردیده است

 

لینک دانلود