بررسی عوامل مؤثر در منفی شدن ضرایب افت فشار در چاه

مطالعه موردی دشت های
آبرفتی جلگه گیلان

چکیده:

گزارش حاضر بیانگرنتایج پژوهشی
است که برای حل یک مسئله مربوط به هیدرولیک آبهای زیرزمینی صورت گرفته است. .با
توجه به اینکه در تحلیل نتایج آزمایش پمپاژ به عمل آمده از چاه ها در مواردی ضرایب
ا فت فشار درشبکه جداریا درآبخوان منفی می گردید، پژوهش به دنبال این هدف بوده تا
دلایل و عوامل موثر دراین پدیده را شناسائی نموده و تاثیر آن را در بهره برداری از
آب های زیر زمینی از دیدگاه کاربردی( فنی واقتصادی) مشخص نماید. هم چنین شناسائی
عوامل ودلایلی که موجب می گردندتا این ضرایب در بعضی از چاه ها مثبت ودر برخی منفی
شوند، از دیگراهداف این پروژه بوده است.

دررا ستای رسیدن به ا هداف مورد
نظرعمل حفاری چاه ها ،برای استحصال آب زیرزمینی ،در سطح استان گیلان تحت نظارت
قرارگرفته،آمارواطلاعات حدود۶۰۰ حلقه چاه عمیق درسطح استان جمع آوری ومورد بررسی
وتحلیل قرارگرفتند.یافته های حاصل از تحلیل نتایج پمپاژبیش از ۱۰۰ حلقه، ازچاه های
مزبور، که به طریق ا فت پله ای پمپاژشده بودند، منجربه این شد که: چاه ها در سه
گروه کلی به شرح زیر دسته بندی شوند:

۱-گروهی که درآن ها ضرایب افت
فشاردرشبکه جدارودرآبخوان هردو مثبت هستند.

۲-گروهی که درآن ها ضریب افت
فشاردرشبکه جدارمثبت ولی درآبخوان منفی می باشد

۳ -گروهی که درآن ها ضریب افت
فشاردرشبکه جدارمنفی ولی درآبخوان مثبت می باشد.

با بررسی مشخصه چاه های متعلق
به هر گروه وشرایط جغرافیائی وژئومورفولوژیکی آن ها چنین استنباط گردیدکه:

-چاه های متعلق به گروه اول
درآبخوان های با نفوذپذیری مناسب وپتانسیل خوب، باکیفیت مطلوب حفرگردیده اند.

– چاه های متعلق به گروه دوم
درآبخوان های با نفوذپذیری کم وپتانسیل ضعیف،ویادرآبخوان های گروه اول لیکن
باکیفیت نا مطلوب حفرگردیده اند.

-چاه های متعلق به گروه سوم
درآبخوان های با نفوذپذیری مناسب وپتانسیل خوب، باکیفیت مطلوب حفرگردیده اند.وچاه
نیزدرمعرض پدیده تغذیه واداری هم قراردارد.

واژه های کلیدی: تغذیه واداری، پمپاژپله
ای، آبخوان، افت فشارشبکه، سفره .