مشکلات چاه های آب

چاه های آب تحت تاثیر عوامل مختلف فزیکی و شیمیائی و باکتریولوژی مثل :ترکیب شیمیائی آب های زیر زمینی، گاز های محلول در آب  ، اسیدیته آب، سرعت جریان آب  ، دمای آب، عدم رعایت اصول صحیح بهره برداری از چاه، نوسانات سطح آب زیر زمینی، عدم رعایت ضوابط فنی در موقع حفاری و فعالیت انواع باکتری ها و…….       دچار مشکل (جرم  گرفتگی و خوردگی) می شوند. مشکلات ناشی ازاین عوامل عمدتا به صورت کاهش بازدهی چاه بروز می کند.   شناخت این عوامل و نحوه تاثیرهرکدام برساختمان چاه های آب میتواند تا حد زیادی درکاهش بروزمشکلات ،حتی جلو گیری ازتاثیر بیشتر آنها بر چاه های آب و افزایش طول عمر مفید بهره برداری از آنها موثر باشد.دانلود کامل مقاله

زمین شناسی آبخوان ها درمحدوده مورد پژوهش(جلگه آبرفتی گیلان)


جلگه آبرفتی گیلان مولود نیروهای زمین ساخت کاری ،فرونشینی بخش جنوبی دریای خزروپیشروی وپسروی دریا در طی مراحل تکوین وتکامل آن وبالاخره انبا شت حجم عظیمی از رسوبات محیط های آبی وخشکی ناشی ازعملکرد مشترک دریای خزر وفرسایش ارتفاعات وجا به جائی آن ها به وسیله رودخانه های جاری ازیال جنوبی البرز ویال شرقی ارتفاعات تالش ونیروی ثقل(واریزه ها) می باشد .(شواهد نشان داده که دریا درحدود،سی هزارسال پیش مستقیما” با کوهستان درارتباط بوده است.آثاردریابارهای قدیمی را که به صورت خلیجی پیشروی آب دریا را به داخل کوهستان نشان می دهد، می توان دربسیاری نقاط ازجمله :

لیسار،چوبر،حویق؛شیرآباد،کرگانرود،ناورود،رودخانه های خالکائی،ماسوله رودخان،قلعه رودخان،پلرود وغیره مشاهده کرد. به نوشته حمداله مستوفی رودسر یا هوسم درقرن نهم هجری یک شهربندری بوده است-کتاب گیلان   ۱۳۸۷جلد ۵).رابینو نیز درکتاب ولایات دارالمرزایران-گیلان ازلنگرود به عنوان شهربندری دریای خزردرقرن نهم هجری یاد می کند.-دار لمرزایران-گیلان چاپ سوم. دگن درکتاب کوآترنرکرانه های دریای خزر که توسط شهرابی ترجمه گردیده است اعلام کرده که شهررشت درسده نهم میلادی به صورت شهر بندری مورداستفاده قرار می گرفته است –دگن ۱۳۷۱٫آثاررسوبات دریاچه ای متشکل ازرس به رنگ متمایل به سبز زیتونی دربررسی لوگ زمین شناسی چاه ها دربسیاری از نقاط جلگه دراعماق مختلف قابل رویت می باشد .این رسوبات دردامنه ارتفاعات ودربریدگی رودخانه ها نیز دیده می شود .ازجمله رودخانه ی شلمانرود درشاخه بلوردکان در پایاب پل سیه منسه درمحل ۴۲۳۶۲۶= X  و۴۱۰۴۰۳۲=Y.دانلود مقاله به صورت کامل