۲۲مارس روز جهانی آب

چرخه هیدرلوژی
چرخه آب یا سیکل هیدرولوژی ( گردش آب در طبیعت ) مفهومی است مربوط
به حرکت مسیر آب درکره زمین ، سیکل هیدرولوژی مجموعه ای از حرکات
و چرخش های مختلف است که در سه بخش اتمسفر
هیدروسفر و لیتوسفر
صورت می گیرد .
چرخش آب در لایه های بضخامت حدود ۱۶کیلومتر صورت می گیرد که ۱۵
کیلومتر آن در اتمسفر و یک کیلومتر آن در داخل لیتوسفر است . این دوچرخه
بدون ابتدا و انتهاست . بدین ترتیب که آب از سطح کره زمین ( دریاها و
خشکیها ) تبخیر شده وارد اتمسفر میشود .

دریافت کامل مقاله بصورت PDF