ادامه خلاصه مشخصات رودخانه های جاری درگیلان

رودخانه های حوضه تالاب انزلی

واحد مطالعاتی فومنات(تالاب انزلی) که با کد۱۲۰۲ درتقسیم بندی واحد های مطالعاتی کشور مشخص گردیده است ۳۸۷۶ کیلومترمربع وسعت دارد ،که ۱۸۵۱ کیلومترمربع آن را دشت مسطح کم شیب و۱۸۳۶ کیلومترمربع آن را نیزارتفاعات تشکیل می دهند.متوسط سالیانه ارتفاع بارندگی درسطح ارتفاعات این واحد مطالعاتی ۷/۱۰۵۷ میلیمترودرسطح دشت ۵/۱۳۳۳ میلیمترگزارش شده است . باتوجه به مساحت دشت وارتفاعات ،متوسط سالیانه حجم نزولات جوی در سطح واحد مزبور ۴۴۱۲میلیون مترمکعب می باشدکه سهم مقدار ریزش درسطح دشت ۲۴۶۸میلیون مترمکعب و سهم مقدار ریزش درسطح ارتفاعات۱۹۴۴ میلیون مترمکعب گزارش گردیده است. شرایط آب وهوائی ، وضعیت مورفولوژیکی، نوع سازند و بارش فراوان محدوده مطالعاتی فومنات ، همچنین اختلاف ارتفاع فاحش بخش کوهستانی وجلگه موجب جاری شدن رودخانه های متعدد ومسیل های فراوان دراین گستره گردیده است .با توجه به این که آب جاری در رودخانه ها از منابعی هستند که علاوه برامکان برداشت مستقم آب از آن ها، برای مصارف مختلف، در تغذیه آبخوان های زیر زمینی نیز نقش موثری دارند وجریان زیر جلدی بستر طغیانی ومسیل های متروکه آن ها(آب گذر ها) ازمنابع قابل توجه جهت استحصال برای مصارف مختلف ازجمله شرب می باشند .

 

دانلود قسمت دوم وقاله به صورت کامل

خلاصه مشخصات رودخانه های جاری درگیلان

خلاصه مشخصات رودخانه های جاری درگیلان

سرزمین ایران سرشار از مواهب طبیعی بوده و حیات اقتصادی کشور در گرو استفاده صحیح از این نعمت های خدادی است . حراست از انفال و بهره برداری درست از آن از وظایف ملی می باشد .

آب و خاک که زیر بنای همه فعالیت های تولیدی انسان در روی زمین است از جمله انفال بسیار پر ارزش کشور می باشد . هیچ فعالیت و تولید و سازندگی در کشور بدون آب انجام نخواهد گرفت

 

 

دانلود مقاله