دانلود کامل مقاله
هر
اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ازقبیل آلوده کردن آب
آشامیدنی و….دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی ودامی ومواد زائد و…. در
رودخانه ها ممنوع می باشد . 

“ماده۸۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ “

پروسه تکوین و رشد دلتای سفیدرود

شواهد زمین شناسی گویای آن است که دراوخر دوره ترشیری دریاچه بزرگی درمحل کنونی دریاچه سدسفیدرود وجودداشت وارتفاعات البرزموجب جدائی آن ازدریای خزربوده است .سفیدرود نیزدرآن زمان همچون سایررودخانه های جاری درگیلان ازیال شمالی البرزسرچشمه می گرفته است.حدوددومیلیون سال پیش براثر حرکات زمین ساخت پاسادنین رشته کوه البرزدر راستای دره سفیدرود براثرگسل خوردگی شکاف برداشته ودرنتیجه آب دریاچه منجیل(دریاچه واقع دریال جنوبی البرزدرمحل دریاچه سد وامتدادشاخه های قزل اوزن وشاهرود) به سمت دریای خزر سرازیرگردیده است .(محمودی۱۳۷۴ص۷۱)دانلود مقاله با لینک مستقیم