ممنوعیت بهره برداری ازآب زیرزمینی درگیلان

ممنوعیت بهره برداری ازآب زیرزمینی درگیلان؟؟؟

سرزمین ایران جزء مناطق خشک تا نیمه خشک بوده ودرردیف مناطق کم باران ونسبتا” کم آب می باشد. متوسط بارش سالیانه دراین سرزمین حدود۲۴۰ میلیمتردرسال (کمتراز یک سوم متوسط بارش سالیانه جهان) با توزیع غیریکنواخت میباشد. به طوری که درقسمت هائی ازاین کشورپهناور متوسط ارتفاع سالیانه بارش کمتراز ۵۰ میلیمتر بوده ودر مناطقی هم مقدارآن بیش از ۱۰۰۰ میلیمتردرسال است. توزیع غیر یکنواخت بارندگی ساکنان مناطق کم باران وخشک را درطول تاریخ با چالش کم آبی مواجه نموده است.خوشبختانه پیشینیان ما با تلاش وخلاقیت وپشتوانه علمی وفنی استادان ومهندسین ایرانی با این مشکل مقابله کرده و آب مورد نیاز راجهت استمرارتوسعه وآبادانی کشورعزیز تامین نموده اند .ابتکار حفر قنات واحداث سد ها وبند های متعدد وکانال ها وشبکه انتقال آب گسترده ازجمله این اقدامات است . به عنوان نمونه درمقابله با مشکل کم آبی، می توان به نمونه ای از صدها سد وبند ساخته شده به دست ایرانیان که آثار وبقایای بعضی ها هنوز موجود بوده وبعضا بیش از۲۰۰۰ سال قدمت دارند به شرح زیراشاره نمود:

–    بندبهمن درنزدیکی شهرکواردرجنوب شیرازدراستان فارس برروی رودخانه قره آغاج(سرشاخه کر) باقدمت بیش از ۲۰۰۰ سال.

–    بند قیصریا بند میزان برروی رودخانه کارون جهت انحراف آب کارون به کانال گرگر.

–    سد ایزدخواست دراصفهان (نخستین سد قوسی جهان)

–    سد شادروان شوشتر (شادروان یعنی فرش وبساط منقش) برروی کارون (مربوط به زمان شاپوراول)

–    سدکریت یاسدشاه عباسی درطبس که با ارتفاع۶۰ متر به مدت ۵۵۰ سال تاقبل از احداث سدهوردرامریکا بلندترین سددنیا بوده وهم اکنون نیز با داشتن تاجی به ضخامت یک متر رکورددارنازک ترین سددنیااست.

–    سدکوروش کبیردرسرچشمه رودخانه دیاله واقع درسوریه امروز با ۲۵۰۰ سال قدمت.

–    سددیاله برروی رودخانه دیاله از سرشاخه های اروندرود.

–    بندداریوش کبیر برروی رودخانه کر باقدمت ۲۵۰۰ سال

–    بنداخلمددر۶۰کیلومتری جنوب غربی مشهد درزمان شاه عباس دوم.

–    احداث سدهای متعددبرروی اروندرودو رودخانه فرات واحداث کانال ها وشبکه گسترده آبیاری واحداث بندهائی برروی رودخانه کر دراستان فارس درزمان هخامنشیان برای آبیاری زمین های پیرامون تخت جمشید، که بقایای آن ها هنوز موجود است ازجمله بند ناصری در۴۸ کیلومتری شمال غرب تخت جمشید وسد فیض آباد درشمال تخت جمشیدوسدکواریابند بهمن برروی کر شاخه قره آغاج که قبلا ذکرش رفت.وحفرکیلومترها قنات که دراین مختصر مجال ذکرهمه نیست، بیانگر اندیشه،دانش،تبحروتلاش پیشینیان مادرمواجهه با کم آبی ومشکلات ناشی ازآن بوده است.

 

دانلود مقاله