خلاصه مشخصات رودخانه ھای منطقه تالش – آستارا

سرزمین ایران سرشار از مواهب طبیعی بوده و حیات اقتصادي کشـوردرگرو اسـتفاده صـحیح ازایـن نعمـت هـاي
خدادادي است وحراست وبهره برداري درست از این مواهب طبیعی نیز ازوظایف ملی می باشد.آب وخاك کـه
زیر بناي همه فعالیت هـاي تولیـدي انسـان در روي زمـین اسـت ازجملـه ایـن مواهـب بسـیارپرارزش کشـور مـی
باشد.هیچ فعالیت وتولید و سازندگی در کشور بدون آب انجام نخواهدگرفت

ادامه مقاله در لینک زیر …

دانلود کامل مقاله

آب گیلان در گذر زمان

زمان اشتغال در وزارت نیرو، موضوعی همواره ذهنم را مشغول کرده بود وآن عبارت بود از اینکه
چرا قبل از تا سیس وزارت نیرو و متعاقب آن سازمان آب، علیرغم کمبود امکانات واعتبار و عدم ورود ما
شین آلات درامور کشاورزي، لایروبی انهار و ساخت سردهنه ها وبهره برداري از آب بهنگام موجود با حداقل
تلفات وذخیرآب باران وپساب زراعی)به اصلاح فوکال آب(در آب بندان هائی که بابیل معمولی ونیروي
انسانی وایلجاربه تعداد متعدد احداث شده ونگهداري می شد، صورت می گرفت ، ودر اسفند ماه غالب انهار
لایروبی شده ، سردهنه ها آماده ، آب بندان ها آبگیري شده وکشاورز آماده اجراي شخم زمستانی و آب
تخت کردن مزارع بوده است.

….

 

لینک دانلود مقاله بصورت کامل