دنباله خلاصه مشخصات رودخانه های جاری دراستان گیلان

بخش سوم-  رودخانه های جاری در واحد مطالعاتی آستانه -کوچصفهان
واحد مطالعاتی آستانه-کوچصفهان که با کد۱۳۰۱ درتقسیم بندی واحد های مطالعاتی کشور مشخص گردیده است ۲۷۴۱ کیلومترمربع وسعت دارد ،که ۱۴۲۴ کیلومترمربع آن را دشت مسطح کم شیب و۱۳۲۹ کیلومترمربع آن را نیزارتفاعات تشکیل می دهند.متوسط سالیانه ارتفاع بارندگی درسطح ارتفاعات این واحد مطالعاتی ۴/۷۹۷ میلیمترودرسطح دشت ۴/۱۳۰۹ میلیمترگزارش شده است . باتوجه به مساحت دشت وارتفاعات ،متوسط سالیانه حجم نزولات جوی در سطح واحد مزبور ۲۹۰۹میلیون مترمکعب می باشدکه سهم مقدار ریزش درسطح دشت ۱۸۴۹میلیون مترمکعب و سهم مقدار ریزش درسطح ارتفاعات۱۰۶۰میلیون مترمکعب گزارش گردیده است.(۱۹) شرایط آب وهوائی ، وضعیت مورفولوژیکی، نوع سازند و بارش فراوان محدوده مطالعاتی آستانه-کوچصفهان ، موجب جاری شدن رودخانه های متعدد ومسیل های فراوان دراین گستره گردیده است مهمترین رودخانه های جاری درسطح محدوده مطالعاتی آستانه-کوچصفهان که شهرستان های رشت وآستانه وبخش اعظم شهرستان رودبار را شامل می گردد، عبارتند از : رودخانه دیسام ، زیلکی، فیرارود، رشته رود(تاریک رود)،خرشک، توتکابن(سیاهرود) ورودخانه سفیدرود که بزرگ ترین رودخانه حوضه آبریز ساحل جنوبی دریای خزر است.غیراز رودخانه سفیدرودکه ازدو شاخه بزرگ قزل اوزن که ازارتفاعات زاگروس سرچشمه گرفته،وشاهرودکه ازیال جنوبی البرزسرچشمه می گیرد، سایر رودخانه ها ی واحد مورد نظر از یال شمالی البرز سرچشمه می گیرند. کلیه رودخانه های مذکوررواناب خودرا به سفیدرود تخلیه می نمایند ورودخانه سفیدرود به دریای خزرمی پیوندد.ازاین واحد مطالعاتی سالیانه به طور متوسط۳۰/۳۶۶۳میلیون مترمکعب آب، به دریای خزر تخلیه میگردد.

 

دانلود مقاله