تواضع، زگردن فرازان نکوست

عکس ها واسلاید های آورده شده درزیر نه ازدید خودستائی وخود بینی است، بلکه این موارد به دو دلیل آورده شده است. هم پاسخ به بعضی پرسش ها ی مکرر وهم انتقال تجربه . قبل از پرداختن به موضوع اصلی اشاره مختصری ازسوابق ورزشی خودراکه دارای ارتباط مستقیم با موضوع می باشد، اعلام میکنم. از۱۳ ساللگی به طورمستمر ورزش را به صورت باشگاهی شروع نموده ام وهمچنان بدون انقطاع ادامه دارد ، بسیاری از دوستان به کرات این پرسش را مطرح می نمایند که آیا ورزش در پیشرفت تحصیلیت اثر منفی نداشته است؟موضوع دوم ارتباط ورزش با سن وموضوع کار وشغل می باشد.

دانلود کامل فایل  عکس ها و اسلایدها