خلاصه ای از نتایج مطالعات یک دشت

بزرگی میگفت باید تلاش کردتا مانع خروج جوانان مستعدازکشور شد.زیرا برای داشتن ایرانی سرفراز نیاز به کارودانش داریم، همین جوانان مستعدونخبه هستند که تامین کننده نیروی لازم برای تعالی وپیشرفت کشور می باشند. به اعتقاد اینجانب علاوه برنیروهای متفکر ومستعد وظیفه هر ایرانی اصیل درهرسطح تحصیلی ودرهرموقعیت شغلی است که در راستای اعتلای کشور همت گمارد.

 

دانلود کامل مقاله

آب شناسی وچالش آب درایران

ایران با توجه به موقعیت جغرافیائی آن که بین مدارات ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی ونصف النهارات ۴۴تا۶۴ درجه طول شرقی واقع شده است ، ازمناطق خشک جهان به شمار می رود. میزان متوسط بارش سالیانه ایران حدود۲۵۰ میلیمتر است که کمتراز یک سوم متوسط بارش سالیانه کره زمین ، که مقدارآن ۸۴۰ میلیمتر است، می باشد. این مقدارریزش بارش سالیانه کشور نیز توزیع یکنواخت ندارد به طوری که در ۲۸ درصد سطح کشور مقدارمتوسط بارش سالیانه کمتر از ۱۰۰ میلیمتر ودر ۹۶درصد از سطح کشور متوسط بارش سالیانه کمتراز ۲۰۰ میلیمتر می باشد.

 

دانلود کامل مقاله