تغذیه واداري در بهره برداري از آبهاي زیرزمینی از طریق چاه

درارتباط با چاه هائی که با هدف بهره برداري در دشت هاي آبرفتی حفر می گردند داشتن ضرایب هیدرولیکی چاه ، از جمله ضریب افت فشار در آب خوان ، ضریب افت فشار در شبکه جدارچاه وفرمول چاه جهت بهره برداري بهینه ودراز مدت از چاه ضرورتی اجتناب نا پذیر می باشد . براي داشتن اطلاعات فوق در انجام آزمایش پمپاژ از چاه مورد نظر، الزاما باید آزمایش پمپاژ به صورت افت پله اي اجرا گردد

دانلود کامل مقاله