آب گیلان در گذر زمان

زمان اشتغال در وزارت نیرو، موضوعی همواره ذهنم را مشغول کرده بود وآن عبارت بود از اینکه
چرا قبل از تا سیس وزارت نیرو و متعاقب آن سازمان آب، علیرغم کمبود امکانات واعتبار و عدم ورود ما
شین آلات درامور کشاورزي، لایروبی انهار و ساخت سردهنه ها وبهره برداري از آب بهنگام موجود با حداقل
تلفات وذخیرآب باران وپساب زراعی)به اصلاح فوکال آب(در آب بندان هائی که بابیل معمولی ونیروي
انسانی وایلجاربه تعداد متعدد احداث شده ونگهداري می شد، صورت می گرفت ، ودر اسفند ماه غالب انهار
لایروبی شده ، سردهنه ها آماده ، آب بندان ها آبگیري شده وکشاورز آماده اجراي شخم زمستانی و آب
تخت کردن مزارع بوده است.

….

 

لینک دانلود مقاله بصورت کامل