افت تاخیری

نمونه ای دیگراز نمودارهای افت در یک چاه دارای دبی تاخیری
افت تاخیری چیست ؟
در بعضی از چاه ها مقدار B (ضریب افت فشاردر آبخوان) منفی می باشد. در چنین حالتی چاه دارای افت تاخیری می باشد .
اگر بافت خاک خوب بوده ونفوذ پذیری خاک مناسب وآبخوان اشباع باشد ، زاویه ای که خط افت ویژه به دبی با جهت مثبت محور X هاتشکیل می دهد کمتر از ۴۵ درجه شده وخط مورد اشاره محور عرض ها را در جهت مثبت قطع می نماید ودرنتیجه مقدار Bمثبت خواهد شد. چنانچه بافت خاک نامناسب ونفوذ پذیری خاک کم بوده وپتانسیل آبخوان ضعیف باشد زاویه ای که خط افت ویژه به دبی با جهت مثبت محور X هاتشکیل می دهد بیشتر از ۴۵ درجه شده ودرنتیجه خط مورد اشاره محور عرض ها را در جهت منفی قطع نموده ومقدار Bمنفی خواهد شد.
با توجه به فرمول چاه چنانچه BQکمتراز صفر (منفی) باشد . چون چاه در حال پمپاژ بوده واز چاه آب برداشت می گردد . به عبارتی دبی چاه مثبت است پس مقدار B منفی بوده که حاصل ضربB درQ منفی شده است . از طرفی مقدارافت در آبخوان برابرست با BQ = S چون چاه در حال پمپاژ بوده واز آبخوان آب استحصال میگرددQ نمی تواند صفر یا کمتراز صفر باشد. مع الوصف BQ منفی می باشد به عبارتی ظاهراسفره فاقد افت است . در چنین حالتی اصطلاحابه چنین چاهی ، چاه دارای افت تاخیری اطلاق میگردد .
                                                                  محمد پورهوشیار
نمونه ای دیگراز نمودارهای افت در یک چاه دارای دبی تاخیری
نمونه ای از نمودارهای افت در یک چاه دارای دبی تاخیری
نمونه ای دیگراز نمودارهای افت در یک چاه دارای دبی تاخیری
نمونه ای دیگراز نمودارهای افت در یک چاه دارای دبی تاخیری