۲۶ مهر ۹۷

 

بنام خداوند جان وخرد

خدا وندرا سپاس می گویم که به من این توفیق را داد تا در دوران تحصیل افتخارحضور درکلاس اساتید دلسوز، فداکار،که عاشق شغل وانتقال آموخته های خود به دیگران بودند، را داشته باشیم . فی المثل در دوران دبیرستان سه سال در کلاس های ۹ ،۱۰ و۱۱ دردروس ریاضیات افتخار شاگردی زنده یا دخسرو ثقفی (اهل اصفهان)راداشتم . نامبرده ازلحاظ سواد، احساس مسئولیت ، وجدان کاری ،انتقال مطالب به دانش آموز، ارتقاء بینش ودانش شاگردان خود، انسانی کم نظیر بودند.”روحش شاد”در دانشگاه شادروان سیروس زرعیان (اهل گیلان – لاهیجان)درفراهم نمودن مطالب روز علم زمین شناسی جهت ارائه به دانشجویان ، تلاشی وافرو حوصله ای ستودنی داشت ” روحش شاد”پروفسور چلوزوف (فرانسوی الاصل)توفیق شاگردی ایشان را در کلاس هیدروژئولوژی دردانشکده فنی تهران راداشتم .علیرغم این که نامبرده ازیک کشور دیگر بودند لیکن درارتباط با وظیفه تدریس ومسئولیتی که دراین ارتباط داشتند همانند انسانی وارسته، معلمی وظیفه شناس وسرشاراز انرژی وعشق وعلاقه (مشارالله درآن زمان حدود۸۰ سال داشتند) وپدری دلسوز وظیفه شناس درارتقاء دانش وفهم تخصصی دانشجو چیزی کم نمی گذاشتند”روحش شاد، قبرش پورنور). مشارالالیه علاوه بر اینکه درموضوع مربوط به دانش هیدروژئولوژی چهره ای شناخته شده ومعروف بودند در مدیریت زمان، احساس مسئولیت وشرافت شغلی ،الگو، بودند.پرفسورواتان ۸۳ ساله فرانسوی هم استادی مشابه چلوزوف بودند روحش شاد.اساتید دیگری هم با خصوصیاتی این چنین بودن لیکن دراین مختصر مجال پرداختن به اسامی وخصوصیات همه مقدور نیست.
دانشگاه واساتید ،کارشناس را ازلحاظ علمی تجهیز نموده وشرایط وجسارت لازم را جهت حظور درمیدان عمل، تحقیق وخدمت به جامعه وکشور، الگوشدن درشرافت شغلی و…. مهیا می نماید . بعدازآن خودکارشناس باید جوهرش را نشان داده ونقش خودرا در انجام وظیفه وخدمت به مردم ومیهن با صداقت ایفا نماید.بالاوپائین بودن پست ،کوچک وبزرگ بودن میز ،مهم نیست. مهم آن است که درهر موقعیت شغلی وظایف خودرا با جدیت وصداقت انجام دهیم.فی المثل به عنوان یک کارشناس آبهای زیر زمینی ، درراستای وظیفه شغلی مرتبط باآموخته های علمی وتجربی خود که ماحصل آن شناخت پتانسیل آب های زیرزمینی وبهره برداری پایدارودراز مدت ازآن می باشد چه نقشی ایفا کرده ومی کنیم؟.توقع جامعه هم این نیست که فرمول اختراع کرده وشق القمر کنیم.این تصور وتوقع هم نباشد که باید همه شرایط وامکانات وابزاروتجهیزات روز تامین باشد تا امکان حرکت وکار میسر شود.اگرفراهم باشد که چه بهتر، لیکن شروع واجرای هر کاری رامشروط نکرده ودرهرشرایط وباهر امکانی بایددرراستای اهداف کلی حرکت نمود. فی المثل در ارتباط با شناخت انواع آبخوان ،وموقعیت رفتار آن ها وپتانسیل آب های زیرزمینی وچگونگی بهره برداری پایدار ازآن ها ، سالیان طولانی است که برای استحصال آب زیرزمینی اقدام به حفر چاه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی می شود. در این جا بحث برسر دانش علمی حفار وچگونگی کارآن نیست.موضوع مورد نظر بهره گیری از این فرصت در کسب اطلاعات لازم درراستای شناخت ورفتارآبخوان است.حفار برابرقرارداد زمین را حفاری نموده وجهت تعین میزان آبدهی چاه آزمایش پمپاژ در چاه رانیزانجام می دهد.صحبت برسر کیفیت کار پیمانکاروشرافت شغلی آن نیست.صحبت این است که من کارشناس ، من ناظر می توانم ازاین فرصت پیش رو برای شناخت دشت موردنظر درارتباط با مسائل آب های زیرزمینی (بافت خاک ، تعدادآبخوان های موجود، نوع آبخوان ، مشخصات وگستردگی آبخوان ، پروسه تکوین وتحولات وارده برآن و…. بدون نیاز به هزینه بالای بررسی های اکتشافی ،نهایت بهره برداری را داشته باشم .
هزینه این کار فقط داشتن اعتقاد ملی وچندبارمراجعه به محل اجرای پروژه وهدایت حفاردر راستای اهداف مورد نظر بدون هیچگونه افزایش بارمالی و بارزمانی می باشد.
بدین ترتیب موفق به کسب آمارواطلاعاتی خواهیم شد، که با تحلیل آن ضمن ارتقاء دانش علمی ، دیدوتوان کارشناسی خود ، در شناخت شرایط هیدروژئولوژیکی دشت مربوطه نیز سهم ونقش کارشناسی خودرانیز ایفا نموده ایم وتکراراین عمل ونقش مشابه سایرین نیز موجب گسترش ، تدقیق وبهبود کیفیت آن می گردد.درطول دوران خدمت همواره با چنین تفکری سعی نموده ام ازهر شرایطی جهت ارتقاء بینش خود درراستای شناخت مخازن آب زیرزمینی وبهره برداری پایدارازآن استفاده کرده، نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوطه وتهیه گزارش ونشرآن درحدبضاعت بکوشم .از استادخود زنده یاد پروفسورچلوزوف آموخته ام که بیاموزم وبرای بهبود کیفی آموزه های خود نوشته وانتشاردهم، حتی اگر تمسخر وانتقاد عنادورزان وتنگ نظران را در پی داشته باشد .چون یک ایرانی هستم ودارای اندیشه یک ایرانی می باشم . درراستای این تفکر همواره ،حفاری های اجراشده دراستان را نظاره گربودم ودراین ارتباط بیش از۴۰۰ شماره گزارش تهیه نموده ام که گزارش ضمیمه نمونه ای ازآن ها می باشند.درمواردی هم که امکان تهیه گزارش کامل مقدور نبوده ،به تهیه فرمت هائی ،حتی الامکان اطلاعات قابل دسترس را جمع آوری ودرفرمت مربوطه ثبت وماندگارنموده ام. مثل مشخصات توسعه چاه ،نتایج آزمایش پمپاژ رفت وبرگشت، آزمایش پمپاژ پله ای ولوگ زمین شناسی ولوله گذاری چاه(قبل از بهره گیری ازکامپیوتر اطلاعات مورد اشاره را دستی نوشته ویا تایپ معمولی میشد ولوگ چاه هم پس از تهیه توسط شادروان استادسینا ایلبیگی ترسیم می گردید .اززمان امکان بکارگیری کامپیوتر به تدریچ اطلاعات مورد نظر را کامپیوتری نموده ام. انشاالله برای کارشناسان وپژوهش گران ذیربط مفید وقابل بهره برداری باشد)در اینجا نمونه ای از فرمت های مورد اشاره جهت بهره گیری علاقه مندان آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *