محاسبه ضرایب هیدرولیک آبخوان درمحل چاه

گزارش عمليات حفاري چاه  عمیق شرکت ایران کنف

۲-۱-عملیات حفاری

    روش حفاري :       دوراني    *        

تاريخ شروع حفاري :۲۵/۴/۱۳۶۷           تاريخ خاتمه حفاري گمانه: ۲۶/۴/۱۳۶۷

تاريخ ترخيص دستگاه:    ۲۰/۵/۱۳۶۷

تعداد روزهاي كاري دستگاه برای حفرگمانه : ۲ روز( کنترل روزانه حفاری) .ميانگين متراژ حفاري گمانه در روز : ۲۱متر.                                                                                                                                                                                  

عمق نهائي حفاري(گمانه ) : ۴۲متر( برقو) ۴۲  متر    قطر نهائي حفاري :   ۲۰   اينچ

عمق لايه هاي ريزشي ( يا خيلي نرم ) ……………………………. ضخامت لايه هاي ريزشي ( يا خيلي نرم )

لایه های زمین تا عمق حدود ۱۳ متری متشکل از نهشته های محیط خشکی ، شامل رس به رنگ زرد وماسه وسیلت وبعد از آن تا عمق ۳۷ متر متشکل از رسوبات مخروط افکنه ای شامل مواددرشت دانه مثل ریگ وشن باگردشدگی خوب همراه با مقداری ماسه واز عمق ۳۷ متر تا عمق نهائی (۴۲متر)رس دریاچه ای برنگ سبز زیتونی دارای سیلت وماسه بوده و ریزش درلایه های حفرشده یاوجودنداشته ویا مقدارآن بسیار ناچیزبوده است.

….

 

دانلود مقاله

دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از چاه های آب

رعایت اهم نکات فنی دراحداث وبهره برداری از چاه های آب

عدم رعایت پاره ای ازنکات فنی در زمان حفاری وبهره برداری از چاه های آب موجب بروزمشکلاتی ازلحاظ فنی ومالی می گردد. چون شناخت این نکات ورعایت موارد مربوطه درکاهش وحتی پیشگیری از بروز مشکلات بهره برداری از چاه تاثیری انکار ناپذیردارند،لذابه طورفهرست وار به اهم آن ها اشاره شده ومشکلات عمده چاه های بهره برداری آب نیز می گردند .

دانلود مقاله

عوامل موثردر کاهش بازدهی چاه های آب

چاه های آب پس از حفروتجهیز وبهره برداری تا مدتی بازدهی اولیه خودراحفظ می کنندلیکن با گذشت زمان تحت تاثیر عوامل مختلف فیزیکی ، شیمیائی وبیولوژیکی(سرعت جریان آب، ترکیب شیمیائی آب،گازهای محلول درآب ،اسیدیته آب ، تغیرات دمای آب، افت سطح استاتیک آب، ماسه دهی چاه وبالاخره فعالیت انواع باکتری های آهن خوارواحیاء کننده سولفات ها ولجن زا)دچار جرم گرفتگی وخوردگی می شوند. مشکلات نا شی از آن ها نیز غالبا منجر به کاهش بازدهی چاه (به صورت کمی وکیفی) می گردد.

دانلود مقاله

شرح عمليات چاه پيمائي

به منظور انجام مطالعات زمین شناسی درروی زمین(زمین شناسی سطحی)از ترانشه ها ورخنمون ها ونمونه های سنگ وخاک استفاده می کنند و بابررسی عینی نمونه سنگ وخاک ،نوع سنگ وبافت خاک مورد شناسائی قرارمی گیرد.دربررسی های عمقی (بررسی های اکتشافی)شناسائی نوع سنگ وبافت خاک و… با حفاری ومغزه گیری وبا انجام آزمایشات متعدد برروی نمونه های برداشت شده امکان پذیر می گردد. درمواردی بنا به دلایل تکنیکی واقتصادی مغزه گیری دربرخی از سازندها مشکل وگاه غیر ممکن می باشد .ونمونه درحین اجرای عملیات حفاری شسته شده ویا خرد می گردند وانجام آزمایش برروی آن ها ناممکن می گردد. درچنین مواردی این نقص به طرق دیگر برطرف می شود.ازجمله روش هائی که درچنین موارد به کمک گرفته می شوند استفاده از روش های ژئوفیزیک ، ژئوشیمی ،چاه پیمائی ،تونل های اکتشافی و…. می باشند.دراین روش ها بااندازه گیری پارامترهای فیزیکی زمین به صورت درجا اطلاعات مورد نظررا بدست می آورند.چاه پیمائی از زمان های گذشته کاربرد وسیعی دراکتشافات نفت داشته وبعدا ازاین تکنولوژی دربخش معدن هم بهره گیری شد ه وکمک زیادی هم دربدست آوردن اطلاعات در حوزه اکتشافات معدنی می نماید. وهم اکنون درزمینه حفر چاه های آب (هیدروژئولوژی)هم کاربرد ارزشمندی درارزیابی تخلخل، نفوذپذیری بافت خاک وشناخت موقعیت وضخامت لایه های آبدار و… دارد.بااستفاده از چاه پیمائی اطلاعاتی از قبیل مشخصات فیزیکی سنگ ها، تشخیص مرز لایه های زمین شناسی ،کسب اطلاع از بخش های فاقد مغزه، تعین تخلخل، اشباع شدگی لایه از آب، نفت یا گاز و…بدست می آید. چاه پیمائی از نقطه نظر تصمیم گیری ،بخش مهمی ازمراحل حفاری وتکمیل چاه محسوب می گردد. کسب اطلاع دقیق وکامل ازنمودارگیری امری ضروری است. مخارج نمودار گیری کلا ۲% کل هزینه یک چاه تکمیل شده را به خود اختصاص می دهد وبنا براین درمقایسه با اطلاعاتی که می توان از آن به دست آورد بسیار ناچیز می باشد.

 

دانلود مقاله

سازه های آبی سنتی

مجموع شرایط موجود دراستان گیلان به خصوص شرایط جوی ،متوسط ارتفاع بارندگی سالیانه، تعداد روزهای بارانی و……  ، موجب شده تا نوع مصالح به کاررفته در سازه هائی که در ذخیره سازی ، انحراف وتوزیع آب وبهره برداری ازآن در مصارف کشاورزی به کاربرده شده بعضا موقت وکلا ناپایداربوده ولذا به جز انهار وآببندان ها از دیگرسازه های بهره برداری ازآب درشکل سنتی آن  اثری برجای نمانده ودراین زمینه نیز کمتر مطلب به تحریردرآمده و درمواردی هم به طورکلی مطلبی نوشته نشده است . . به همین جهت بامطالعه کتب تاریخی،بهره گیری ازخاطرات افرادی که درارتباط با سازه های مورد نظربه نحوی درگیر بوده اند ،بازدیدها وبررسی هاومذاکره با اشخاص کهنسال وقدیمی ذیربط با مسایل آب وآبیاری مطالبی به اختصار تهیه شده است.

 

دانلود مقاله به صورت کامل

برف چال

دربین لوازم خانگی چیزی که برایم جالب وخاطره برانگیز است یخچال است. با دیدن یخچال طعم دلپذیر برف دوشاب مرحوم اسماعیل دائی که به گویش محلی اسمال دائی صداش می کردیم ویخ دربهشت وبستنی سنتی را،دردهان خود حس کرده وخاطرات شیرین گذشته برایم تداعی می گردد. خاطرات پر شور دوران دبستان را وثانیه شماری ساعت آخر کلاس های ماه های فصل بهار، برای شنیدن زنگ مدرسه وتعطیل شدن کلاس ودویدن به سوی اسمال دائی  وپرداخت ده شاهی (نیم ریال) یا یک قران(یک ریال) برای گرفتن یک کاسه برف دوشاب (تهیه شده از برف تازه بلورین که چند ساعت قبل از برف چال آورده شده است وبرای حفظ آن از تاثیر گرمای خرداد درزیر بسته ای از گیاه سرخس که به گویش محلی خرف یا کرف نامیده می شود پنهان شده است)، یا یک پیاله بستنی خوش مزه ویا یک لیوان یخ دربهشت گوارا.

دیدن یخچال یادآورمنظره زنبیل های آویخته در داخل چاه آب خانگی است که نقش هریک از آن هاخنک نگهداشتن بخشی از خوراکی ها از جمله : میوه، گوشت و…. بوده است .تصور می کنم موارد اشاره شده برای نسل جوان وافراد زیر۴۰ سال (این متن درآذرماه ۱۳۷۵ تهیه شده است)عجیب بوده وشاید دراین زمینه چیزی نشنیده ونخوانده باشند . ازآنجا که انسان ذاتا سعی داردتا کمتر کاستی ها وسختی های روزگاران سپری شده رایاد آوری نماید، شاید کسانی هم که چنین دوران را دیده وتجربه کرده اند ، آن را به فراموشی سپرده باشند. اینجانب نیز درجائی نوشته ای دراین مورد ندیده ام . بدین جهت برآن شدم تا به مدد ذهنیات خود مطالبی هرچند ناقص ومختصر دراین زمینه تحریروارائه نمایم تاهم یادی از خاطرات گذشته باشد وهم ارج گذاری بیشتیر به آنچه که در اختیار هست .

 

دانلود کامل مقاله

تاریخچه تاسیسات آب آشامیدنی رشت – بندرانزلی

در مقاله تاريخچه تاسيسات آب آشاميدني رشت و بندر انزلي، سوابق تامين آب مورد نياز شرب شهرهاي رشت و بندر انزلي از شروع اولين برنامه مطالعاتي آن در سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۷۵ ، كه منجر به انعقاد قراردادوحفر ۴ حلقه چاه فلمن درامامزاده هاشم ودرنهایت احداث تصفيه خانه بزرگ سنگرگرديده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش ضمن نگرشي به انواع طرح هاي پيشنهادي در مقاطع مختلف زماني ، روند رشد تعداد مشتركين آب شرب و توسعه خطوط انتقال و شبكه شهري نيز به اختصار ديده شده است . همچنين مديريت بهره برداري از تاسيسات مزبور از ابتدا تا زمان تحويل بهره برداري آن به شركت آب و فاضلاب شهري استان هم مورد توجه قرار گرفته است. و سرانجام ضمن بيان چكيده ي طرح هاي توسعه تاسيسات تامين آب و خطوط انتقال، شرح مختصري از تصفيه خانه بزرگ رشت و اجزاء آن نيز ارائه شده است. ضمنا خاطر نشان می نماید که این نوشتار درسال ۱۳۷۷ به مناسبت روز افتتاح تصفیه خانه تهیه شده بود وبه منظور امکان انتشار جهت مطالعه علاقمندان تایپ مجدد گردید.

 

دانلود کامل مقاله

پراکنش سازند های آهکی در استان گیلان

مقدمه : وجود رسوبات نا پیوسته معاصر ( آبرفتی رودخانه ای ، رسوبات مخروط افکنه ای وسیلابدشتی ،زمین لغزش ها و رسوبات واریزه ای ) نسبتا ضخیم گسترده در سطح جلگه گیلان وتغذیه کافی رسوبات مورد نظر به دلیل بالابودن مقدار نزولات سالیانه ، وجود جریانات سطحی فراوان وشبکه رودخانه وانهار گسترده درسطح دشت موجب تشکیل آبخوان های آبرفتی با پتانسیل خوب در سطح دشت شده ،که ازلحاظ کمی وکیفی دارای قابلیت بهره برداری برای مصارف مختلف (کشاورزی ،شرب و صنعت ) می باشند.. به دلیل وجود آبخوان های نسبا غنی گسترده در سطح دشت وعواملی همچون: پوشش جنگلی متراکم وشیب تند وغیر مسکونی بودن بخش اعظم منطقه کوهستانی ونداشتن راه دسترسی، موجب شده تا بخش ارتفاعات وذخایر آبی سازندهای سخت حتی سازندهای آهکی وکارستی که بعضا با چشمه های سیفونی(دمکش چشمه،درفکیحورچابکسروچشمه سیفونی درلنگی سرا،سرشاخه رودخانه دوآب وغارهای متعدد(غارآویشوی شاندرمن ،غاردرفک اشکال متنوع کارستی ازجمله دولین های دیدنی در قله درفک و… پدیده های شگفت انگیزی خلق نموده اند مورد توجه قرار نگیرند. این سازندها خصوصا بخش کارستی آن براثر خلل وفرخ ودرز وشکاف وحفراتی که دارند، با جذب مقدار قابل ملاحظه ای از نزولات جوی به خصوص نزولات جامد وذخیره آن ها دردرون درز وشکاف وحفرات خود، می توانند: هم در به تاخیر انداختن سیلاب ها موثر باشند وهم در تغذیه جریان پایه رودخانه ها نقش داشته باشند وهم موجب تغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی بالاخص سفره های عمیق گردند وبعضا نیز محل ظهورچشمه های پرآب می گردند .همچنین بعصا به دلیل اختلاف لیتولوژی با سازند مجاوریاگسل خوردگی محل تشکیل آبشار هائی شگفت انگیز شده اند .نظیرآبشار ویسادارپره سر درمسیر رودخانه دیناچال وآبشاردران ،درحوضه رودخانه آق اولر درمنطقه ماریان که بر روی سازند آهک ماسه ای کرتاسه شکل گرفته اند. با عنایت به موارد اشاره شده در این مجموعه اطلاعات مربوط به: انواع سازند های آهکی استان ، موقعیت وخصوصیات مربوط به انواع سازند ها وچشمه های پرآب مظهر یافته از آن ها(چشمه های با آبدهی بالای ۲۰ لیتردرثانیه) گرد آوری شده وجهت استفاده کارشناسان ومتخصصین ذیربط، به ترتیب زمانی به شرح زیر ارائه می گردد.

 

دانلود مقاله

زمین شناسی گیلان

وجود رسوبات نا پیوسته معاصر ( آبرفتی رودخانه ای ، رسوبات مخروط افکنه ای وسیلابدشتی ،زمین لغزش ها و رسوبات واریزه ای ) نسبتا ضخیم گسترده در سطح جلگه گیلان وتغذیه کافی رسوبات مورد نظر به دلیل بالابودن مقدار نزولات سالیانه ، وجود جریانات سطحی فراوان وشبکه رودخانه وانهار گسترده درسطح دشت موجب تشکیل آبخوان های آبرفتی با پتانسیل خوب در سطح دشت شده ،که ازلحاظ کمی وکیفی دارای قابلیت بهره برداری برای مصارف مختلف (کشاورزی ،شرب و صنعت ) می باشند . ذخایر آب زیر زمینی در سطح ارتفاعات که ۶۷ درصد وسعت استان را شامل می شود، به دلیل وجود آبخوان های نسبا غنی گسترده در سطح دشت، پوشش جنگلی متراکم وشیب تند وغیر مسکونی بودن بخش کوهستانی(به جز منطقه دیلمان وماسوله ) ، مورد توجه قرار نگرفته است واثرات سازند های سخت منجمله سازند های آهکی بی رنگ وغیر ملموس گردیده است . حتی بخش دارای خصوصیات کارستی نیز به دور از توجه مانده اند . با نظری اجمالی به نوع سازند های زمین شناسی سخت در استان، مشاهده می شود که : سازند های آهکی در سطح حدود۰۲/۲۰ در صد کل سازند ها (سخت وناپیوسته) و حدود ۳۰ در صد مساحت بخش ارتفاعات استان(سازند های سخت) گسترش دارند. این سازندها خصوصا بخش کارستی آن براثر خلل وفرخ ودرز وشکاف وحفراتی که به مرور زمان، براثر آب های نافذ دارای گاز هیدرواکسید کربن، در آن ها ایجاد شده، با جذب مقدار قابل ملاحظه ای از نزولات جوی به خصوص نزولات جامد وذخیره آن ها دردرون درز وشکاف وحفرات خود، می توانند: هم در به تاخیر انداختن سیلاب ها موثر باشند وهم در تغذیه جریان پایه رودخانه ها نقش داشته باشند وهم موجب تغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی بالاخص سفره های عمیق گردند وبعضا نیز محل ظهورچشمه های پرآب می باشند. با عنایت به موارد اشاره شده در این مجموعه اطلاعات مربوط به: انواع سازند های آهکی استان ، موقعیت وخصوصیات مربوط به انواع سازند های مزبور، میزان کارستی بودن آن ها وتاثیر هریک درجریان پایه رودخانه ها وتغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی گرد آوری شده وجهت استفاده کاشناسان ومتخصصین ذیربط تدریجا منتشر می گردد.

 

دانلود مقاله به صورت کامل

بررسی عوامل موثر در منفی شدن افت فشار برخی از ضرایب هیدرولیکی

 بررسی عوامل موثر در منفی شدن افت فشار برخی از ضرایب هیدرولیکی

محیط‌های متخلخل (مطالعه موردی دشت‌های آبرفتی جلگه گیلان)

هدف از پژوهش حاضر، شناسائی عوامل موثر در منفی شدن  بعضی ازضرایب هیدرولیک محیط های متخلخل (ضرایب افت فشار درشبکه جدارچاه و آبخوان) براساس تحلیل نتایج آزمایش پمپاژ و تاثیر آن در بهره‌برداری از آب زیر زمینی از دیدگاه کاربردی می‌باشد. شناسائی عوامل مزبوردرارزیابی مشخصات محیط متخلخل وکیفیت احداث چاه ،همچنین دربرنامه ریزی ومدیریت بهره برداری ازچاه نقش تعین کننده دارد عدم شناخت عوامل موردنظرنه تنها موجب کاهش طول عمربهره برداری اقتصادی چاه می‌گردد،گاه خسارات جبران ناپذیربه بهره برداروارد می نماید. شناسایی این موضوع در مکان‌هایی که چاه حفرشده دارای تغذیه واداری باشد می‌تواند از احتمال خسارت وارده به چاه پیشگیری نماید. برای این منظور،آمارواطلاعات حدود۶۰۰ حلقه چاه عمیق جمع آوری ومورد بررسی قرارگرفت.تجزیه و تحلیل نتایج پمپاژ چاه هایی که به طریق افت پله ای پمپاژشده بودند، منجربه این شد که چاه ها در سه گروه کلی دسته بندی شوند.دانلود مقاله به صورت کامل

بهره برداری از ذخایر آب زیر زمینی از طریق حفر چاه های مخزنی کوره دار (فلمن)

بهره برداری از ذخایر آب زیر زمینی از طریق حفر چاه های مخزنی کوره دار (فلمن)

هدف از این بررسی، شناسائی انواع رسوبات آبرفتی(رسوبات منفصل یا ناهمجوش) حاوی آب شیرین قابل استحصال دراستان گیلان ومعرفی آبخوان های موجود. خصوصا آبخوان های شکل گرفته درآبگذر ها  و تعرفه روش مناسب بهره برداری فنی واقتصادی باتوجه به شرایط آبخوان ، مقدارآب مورد نیازو… بررسی امکان حفر چاه مخزنی کوره دار(فلمن)، شناسائی مناطق دارای پتانسیل حفر چاه های فلمن و..

تحولات زمین ساختی گیلان

تحولات زمین ساختی  گیلان براساس نظریه

زمین ساخت صفحه ایمقدمه

شناخت پروسه تشکیل جلگه آبرفتی گیلان و پدیده های زمین شناسی وسازند های ارتفاعات مشرف به دشت و تکتونیک منطقه در مسایل کار شناسی چاه و آب یابی ضرورتی اجتناب نا پذیر برای زمین شناسان وکارشناسان ذیربط در تعین محل چاه و کنترل و نظارت بر حفاری ها و بهره برداری از آب زیر زمینی می باشد . بدین لحاظ برای آشنائی کارشناسان مرتبط با موارد فوق ،مختصری از زمین شناسی وتحول زمین ساختی گیلان و تکوین و تکامل دریای خزرکه در شکل گیری جلگه آبرفتی گیلان تا ثیر گذار بوده اند ،دراین جزوه گردآوری شده است .

رسوبات آبرفتی جلگه گیلان از لحا ظ زمین شناسی و شرایط تشکیل جزئی از حوضه رسوبی دریای خزراست که متاثر از بالا آمدن ارتفاعات البرز، فرو نشینی گودال خزر جنوبی ، پیشروی و پس روی دریا می باشد . رسوبات آبرفتی این دشت از نظر زمانی به دوره های پلیستوسن و عهد حاظر (هولوسن) تعلق ذارند . این رسوبات با تنوع دانه بندی وبه صورت متنا وب به ضخامت تا چند صد متر در پای ارتفاعات البرز ودر دامنه شمالی آن نهشته شده اند . رسوبا ت مزبور که از فراورده های فرسایشی وآبرفتی به وجود آمده اند عمدتا از مواد رسی و سیلتی تشکیل گردیده اند که مواد درشت دانه را به صورت بین لایه ای در بر دارند . 

تحولات وارده بر دریای پیش از تکوین دریای خزر و پروسه شکل گیری جلگه گیلان در مراحل تکامل دریای خزر موجب هم آغوشی رخساره های دریائی ، دریاچه ای ،سیلابی و رودخانه ای شده است . این همجواری با بالا آمدن ارتفاعا ت البرزو فرو افتادگی بیش از ۲۰۰۰ متری خزر جنوبی که با رسوبا ت دریائی کم ژرف زمان پلیستوسن و کوآترنر پر شده قابل توجه بوده و در بخش ساحلی دریای خزر نیز آبرفتهای رودخانه ای که حد اکثر ضخامت آن در نواحی مخروط افکنه ای به حدود ۵۰ متر میرسد نهشته های دریاچه ای را که ضخامت آن بیش از ۱۰۰۰ متراست زیر پوشش دارد .  با توجه به موارد فوق و شرایط رسوب گذاری در این جلگه ،خلل و فرج رسوبات مزبور در اثر هم آغوشی با آب شورو لب شور دریا پر گردیده اند . هر جا که رسوبات مورد نظر با جبهه ی قوی آب شیرین مواجه بوده ، آب شور، شسته شده و تا مسافت قابل ملا حظه ای پس رفته و آب شیرین جا یگزین آب شور شده است . وبدین ترتیب آبخوان های حاوی آب شیرین بوجود آمده که در بعضی نقاط تا ۲۵۰ متر ضخامت دارد .دانلود مقاله به صورت کامل

زمین شناسی چیست ؟
زمین شناسی چیست ؟به کرات اتفاق افتاده که دوستان وهمکاران جوان خصوصا” فارق التحصیلان جدید سئوالاتی مطر ح می نمایند که مبین عدم آشنائی پرسش کننده از اصول اولیه زمین شناسی می باشد. علی رغم آن که، کتاب های متعدد درارتباط با مسائل زمین شناسی تالیف وبه چاپ رسیده ودسترسی به آن ها بسیار آسان وبرای همگان میسرمی باشد ،مع الوصف برآن شدم تا بخشی از موارد اصولی را گردآوری، ساده وخلاصه نموده ودراختیار طالبین قراردهم که ذیلا بخشی ازآن آورده شده وامید است موردپسند واقع شده ومفید آید.دانلود مقاله به صورت کامل

مشکلات چاه های آب

چاه های آب تحت تاثیر عوامل مختلف فزیکی و شیمیائی و باکتریولوژی مثل :ترکیب شیمیائی آب های زیر زمینی، گاز های محلول در آب  ، اسیدیته آب، سرعت جریان آب  ، دمای آب، عدم رعایت اصول صحیح بهره برداری از چاه، نوسانات سطح آب زیر زمینی، عدم رعایت ضوابط فنی در موقع حفاری و فعالیت انواع باکتری ها و…….       دچار مشکل (جرم  گرفتگی و خوردگی) می شوند. مشکلات ناشی ازاین عوامل عمدتا به صورت کاهش بازدهی چاه بروز می کند.   شناخت این عوامل و نحوه تاثیرهرکدام برساختمان چاه های آب میتواند تا حد زیادی درکاهش بروزمشکلات ،حتی جلو گیری ازتاثیر بیشتر آنها بر چاه های آب و افزایش طول عمر مفید بهره برداری از آنها موثر باشد.دانلود کامل مقاله

زمین شناسی آبخوان ها درمحدوده مورد پژوهش(جلگه آبرفتی گیلان)


جلگه آبرفتی گیلان مولود نیروهای زمین ساخت کاری ،فرونشینی بخش جنوبی دریای خزروپیشروی وپسروی دریا در طی مراحل تکوین وتکامل آن وبالاخره انبا شت حجم عظیمی از رسوبات محیط های آبی وخشکی ناشی ازعملکرد مشترک دریای خزر وفرسایش ارتفاعات وجا به جائی آن ها به وسیله رودخانه های جاری ازیال جنوبی البرز ویال شرقی ارتفاعات تالش ونیروی ثقل(واریزه ها) می باشد .(شواهد نشان داده که دریا درحدود،سی هزارسال پیش مستقیما” با کوهستان درارتباط بوده است.آثاردریابارهای قدیمی را که به صورت خلیجی پیشروی آب دریا را به داخل کوهستان نشان می دهد، می توان دربسیاری نقاط ازجمله :

لیسار،چوبر،حویق؛شیرآباد،کرگانرود،ناورود،رودخانه های خالکائی،ماسوله رودخان،قلعه رودخان،پلرود وغیره مشاهده کرد. به نوشته حمداله مستوفی رودسر یا هوسم درقرن نهم هجری یک شهربندری بوده است-کتاب گیلان   ۱۳۸۷جلد ۵).رابینو نیز درکتاب ولایات دارالمرزایران-گیلان ازلنگرود به عنوان شهربندری دریای خزردرقرن نهم هجری یاد می کند.-دار لمرزایران-گیلان چاپ سوم. دگن درکتاب کوآترنرکرانه های دریای خزر که توسط شهرابی ترجمه گردیده است اعلام کرده که شهررشت درسده نهم میلادی به صورت شهر بندری مورداستفاده قرار می گرفته است –دگن ۱۳۷۱٫آثاررسوبات دریاچه ای متشکل ازرس به رنگ متمایل به سبز زیتونی دربررسی لوگ زمین شناسی چاه ها دربسیاری از نقاط جلگه دراعماق مختلف قابل رویت می باشد .این رسوبات دردامنه ارتفاعات ودربریدگی رودخانه ها نیز دیده می شود .ازجمله رودخانه ی شلمانرود درشاخه بلوردکان در پایاب پل سیه منسه درمحل ۴۲۳۶۲۶= X  و۴۱۰۴۰۳۲=Y.دانلود مقاله به صورت کامل

ماریان و آبشار ویسادار

ماریان : روزگاری مسکن اولیه اجدادما بود که تازه ازغار بیرون آمده و بعدا بجای گور بکارگرفته می شد.


دانلود کامل مقاله به همراه عکس
آبشار ویسادار :

ویسا به گویش تالشی یعنی گردو .آبشارویسا داربارتفاع حدود۱۵ متر یکی ازشگفتی های دیدنی طبیعت است که درحدود۱۵ کیلومتر غرب پره سر برروی رودخانه لومیر(دیناچال)درمنطقه گسلی وخورد شده سازند آهک سیلیسی تا ماسه ای کرتاسه بالائی ،دردل جنگل سرسبز با درختان سر بفک کشیده بوجود آمده است .درجوارطبیعت جذاب منطقه ،شرشر ریزش آب ازارتفاع ۱۵ متری ، آوای پرندگان، مورفولوژی نیمدایره ای آبشار ولایه بندی یک دست ومنظم سنگ های آهکی که گویا استادکاری چیره دست آن را درکنارورویهم به شکل نیمدایره چیده ،آنگاه درگذر زمان با شلاق تند آب های حاوی بارمعلق ،خصوصا سیلت وماسه ،سائیدگی وصیقل یافته، آن چنان که گوئی با سمباده صاف وجلادارشده است، جلوه آبشار دو چندان گردیده است.


دانلود کامل مقاله به همراه عکس


برچسب‌ها: ماریان, آبشار ویسادار

لس (رسوبات بادی)

یکی ازپدیده های شاخص دوران چهارم زمین شناسی وقوع کوهزائی  پاسادنین است که شکل دهنده عوارض کنونی سرزمین ایران می باشد . این زمان به تقریب مصادف است با تاریخ بیشترین گسترش یخچال ها درسطح زمین (دوره یخبندان  گونز”Gunz “-جغرافیای کوآترنرصفحه ۴۸ ) ازدیگر مشخصه دوران چهارم پیدایش یخبندان های شدید است که طی این دوران درحوضه آلپ درچهارمرحله به وقوع پیوسته است :(گونز یک میلیون سال پیش،میندل ۹۰۰ تا۶۰۰ هزار سال پیش،ریس ۳۵۰ تا۱۵۰ هزارسال پیش وورم ۱۰۰ تا۱۰ هزار سال پیش . ورم خود دارای چهار زیر دوره بنام ورم یک،۱۰۰ تا۶۵ هزارسال پیش ،ورم دو ۳۷ هزارسال پیش ،ورم سه تا ۱۸ هزارسال پیش وورم چهار ۱۷ تا ۱۰ هزار سال پیش) .

دشت های آبرفتی جلگه گیلان

دشت های آبرفتی جلگه گیلان از دید زمین شناسی در شمار حوضه رسوبی دریای خزر است  که تحت تاثیر پدیده های مختلف از جمله :بالا آمدگی ارتفاعات البرز ، نوسان سطح آب دریای خزر وپسروی و پیشروی متاثر از آن وفرونشینی گودال جنوبی دریا به وجود آمده است . رسوبات آبرفتی این دشت از نظر زمانی به    دوره های پلیستوسن و عهد حاظر تعلق ذارند . این رسوبات با تنوع د ا نه بندی وبه صورت متنا وب به ضخامت تا چند صد متر در پای ارتفاعات البرز ودر دامنه شمالی آن نهشته شده اند . رسوبا ت مزبور که از فراورده های فرسایشی وآبرفتی به وجود آمده اند عمدتا از مواد رسی و سیلتی تشکیل گردیده اند که مواد درشت دانه را به صورت بین لایه ای در بر دارند .