عملیات حفاری چاه فلمن تالش

عملیات حفاری چاه فلمن تالش

بسیاری ازکارشنان جوان ، حتی کارشناسان قدیمی و با سابقه، مشتاق کسب اطلاعاتی درارتباط با چاه فلمن می باشند. ازجمله: مشخصات محل دارای شرایط حفرچاه فلمن، چگونگی تعین محل حفر چاه فلمن ، طراحی ومشخصات چاه فلمن، چگونگی حفاری وتعین آبدهی چاه فلمن و…….علیرغم این که دراین مورد، مختصر مطالبی قبلا در، وب سایت درج گردیده است ، مع الوصف چون اینجانب همیشه سعی نموده ام گزارشات، به خصوص شناسنامه فنی چاه هارا، به گونه ای تهیه نمایم که علاوه برارائه اطلاعات ومشخصات فتی سازه مربوطه، گزارش جنبه آموزشی برای کارشناسان جوان واشخاص مشتاق داشته باشد . لذا نمونه ای از گزارش مربوط به یک حلقه چاه فلمن که شخصا مطالعات وطراحی ونظارت آن را برعهده داشته ام ، جهت مطالعه علاقه مندان تقدیم می نمایم امیدوارم مقبول واقع شده ومورداستفاده قرارگیرد.

محمد پورهوشیار

 

لینک دانلود کامل مقاله

Download

عملیات حفاری چاه فلمن تالش

توجیه ممنوعیت بهره برداری از آب زیرزمینی در استان گیلان

روایت است که :رهگذری گوساله ای بردرخت بسته را دید که پیرمردی آن را به باد کتک گرفته است. رهگذر رابه حال گوساله زبان بسته دل بسوخت وپرسید به چه گناهی  این بیچاره را این چنین می زنی؟ پیرمرد بااشاره دست بزغاله ای را نشان داد که در مزرعه روبرویش  به بازی وجست وخیز مشغول بود.وگفت به گناه آن که ازدستم دررفته وتوان گرفتنش را ندارم.رهگذر با تعجب پرسیدکه بزغاله دررفته چرا گوساله سخت تنبیه می گردد.پیرمردگفت: اگر این هم رسن بکسلد ودررود قادر به گرفتنش نخواهم بود. به همین جهت پیشاپیش تنبیهش می کنم. رهگذر با لبخندی متعجبانه گفت :درک معنی رفتارت سخت است، لیکن معمای زدن گردن مسگر بیگناه درشوشتر به جرم گناه آهنگر بلخی برایم حل شد.

روایت بالا بی شباهت با توجیه ممنوعیت حفاری درگیلان که قطب کشاورزیست آنهم بااین همه جوانان بیکار،برای مصارف کشاورزی درشرایطی گیلان قطب پرباران کشوربا متوسط نزولات جوی سالیانه بیش از ۱۰۰۰میلیمتر بوده وازطرفی هم بیش از برداشت سالیانه از آب زیرزمینی فقط تلفات ناشی ازسرریز از مخازن آب های زیرزمینی به استناد گزارشات مصوب دارد.

هر۵ سال یکبار با هزینه ای نسبتا بالا از منابع آب زیرزمینی آماربرداری شده وبا هزینه ای دیگرنیز ازطریق شرکت های مهندسین مشاور منتخب بیلان آب زیرزمینی تهیه می گردد .وباهزینه ای دیگر بیلان تهیه شده هر ساله به روز می گردد.

برابر نتایج گزارشات مزبور که توسط مهندسین مشاور منخب تهیه وتصویب گردیده است به دلیل اشباع بودن آبخوان های زیرزمینی وعدم ظرفیت پذیرش آن ها بیش از مقدارآبی که سالیانه برای مصارف مختلف ازآبخوان های زیر زمینی برداشت می شود تلفات ناشی از سرریز وجود دارد که ازطریق زهکش ها ورودخانه ها آب مازاد برظرفیت پذیرش آبخوان ها نهایتا به دریا تخلیه می گردد.”بزغاله دررفته، گوساله کتک می خورد”

استان های کویری وخشک همچون :یزد، کرمان، فارس،اصفهان وخراسان و….به دلیل پائین بودن ارتفاع ریزش های جوی سالیانه(متوسط ۶۰ ساله مختوم به سال ۲۰۱۰ ریزش جوی دراستان کرمان ۱۴۸ ملیلیمترودراستان یزد۵۹ میلیمتر گزارش گردیده است) وبرداشت بی رویه وبیش از حجم آب تجدید شونده از مخازن زیرزمینی، باافت شدیدآب زیرزمینی مواجه شده اندوگیلان با متوسط ریزش جوی سالیانه بیش از ۱۰۰۰ میلیمتر وتلفات ناشی ازسرریز بیش از برداشت سالیانه بانسخه استان های خشک وکویری ممنوع الحفاری شده است.

  محمد پور هوشیار

دنباله خلاصه مشخصات رودخانه های جاری دراستان گیلان

بخش سوم-  رودخانه های جاری درشرق گیلان (واحد مطالعاتی لاهیجان- چابکسر)

واحد مطالعاتی لاهیجان- چابکسر که با کد۱۴۰۱ درتقسیم بندی واحد های مطالعاتی کشور مشخص گردیده و بخش شرقی استان گیلان را شامل می گردد واحد مورد نظردارای ۵۳/۳۵۴۷کیلومتر مربع وسعت است که۹/۱۳۱۲ کیلومتر مربع آن را اراضی جنگلی و ۹/۱۰۳۶ کیلومتر مربع را اراضی مرتعی و۷/۷۳ کیلومتر مربع را اراضی ریگزارها وپهنه های ماسه ای(۴/۱۱کیلومترمربع )،سطوح آبی(۴/ ۳کیلومتر مربع) ومناطق مسکونی(۹/ ۵۸کیلومتر مربع)تحت پوشش دارند. بقیه هم(۳/۱۱۱۰ کیلومتر مربع)زیر پوشش باغات ومزارع شالیکاری قراردارند.

دانلود مقاله

دنباله خلاصه مشخصات رودخانه های جاری دراستان گیلان

بخش سوم-  رودخانه های جاری در واحد مطالعاتی آستانه -کوچصفهان
واحد مطالعاتی آستانه-کوچصفهان که با کد۱۳۰۱ درتقسیم بندی واحد های مطالعاتی کشور مشخص گردیده است ۲۷۴۱ کیلومترمربع وسعت دارد ،که ۱۴۲۴ کیلومترمربع آن را دشت مسطح کم شیب و۱۳۲۹ کیلومترمربع آن را نیزارتفاعات تشکیل می دهند.متوسط سالیانه ارتفاع بارندگی درسطح ارتفاعات این واحد مطالعاتی ۴/۷۹۷ میلیمترودرسطح دشت ۴/۱۳۰۹ میلیمترگزارش شده است . باتوجه به مساحت دشت وارتفاعات ،متوسط سالیانه حجم نزولات جوی در سطح واحد مزبور ۲۹۰۹میلیون مترمکعب می باشدکه سهم مقدار ریزش درسطح دشت ۱۸۴۹میلیون مترمکعب و سهم مقدار ریزش درسطح ارتفاعات۱۰۶۰میلیون مترمکعب گزارش گردیده است.(۱۹) شرایط آب وهوائی ، وضعیت مورفولوژیکی، نوع سازند و بارش فراوان محدوده مطالعاتی آستانه-کوچصفهان ، موجب جاری شدن رودخانه های متعدد ومسیل های فراوان دراین گستره گردیده است مهمترین رودخانه های جاری درسطح محدوده مطالعاتی آستانه-کوچصفهان که شهرستان های رشت وآستانه وبخش اعظم شهرستان رودبار را شامل می گردد، عبارتند از : رودخانه دیسام ، زیلکی، فیرارود، رشته رود(تاریک رود)،خرشک، توتکابن(سیاهرود) ورودخانه سفیدرود که بزرگ ترین رودخانه حوضه آبریز ساحل جنوبی دریای خزر است.غیراز رودخانه سفیدرودکه ازدو شاخه بزرگ قزل اوزن که ازارتفاعات زاگروس سرچشمه گرفته،وشاهرودکه ازیال جنوبی البرزسرچشمه می گیرد، سایر رودخانه ها ی واحد مورد نظر از یال شمالی البرز سرچشمه می گیرند. کلیه رودخانه های مذکوررواناب خودرا به سفیدرود تخلیه می نمایند ورودخانه سفیدرود به دریای خزرمی پیوندد.ازاین واحد مطالعاتی سالیانه به طور متوسط۳۰/۳۶۶۳میلیون مترمکعب آب، به دریای خزر تخلیه میگردد.

 

دانلود مقاله

ادامه خلاصه مشخصات رودخانه های جاری درگیلان

رودخانه های حوضه تالاب انزلی

واحد مطالعاتی فومنات(تالاب انزلی) که با کد۱۲۰۲ درتقسیم بندی واحد های مطالعاتی کشور مشخص گردیده است ۳۸۷۶ کیلومترمربع وسعت دارد ،که ۱۸۵۱ کیلومترمربع آن را دشت مسطح کم شیب و۱۸۳۶ کیلومترمربع آن را نیزارتفاعات تشکیل می دهند.متوسط سالیانه ارتفاع بارندگی درسطح ارتفاعات این واحد مطالعاتی ۷/۱۰۵۷ میلیمترودرسطح دشت ۵/۱۳۳۳ میلیمترگزارش شده است . باتوجه به مساحت دشت وارتفاعات ،متوسط سالیانه حجم نزولات جوی در سطح واحد مزبور ۴۴۱۲میلیون مترمکعب می باشدکه سهم مقدار ریزش درسطح دشت ۲۴۶۸میلیون مترمکعب و سهم مقدار ریزش درسطح ارتفاعات۱۹۴۴ میلیون مترمکعب گزارش گردیده است. شرایط آب وهوائی ، وضعیت مورفولوژیکی، نوع سازند و بارش فراوان محدوده مطالعاتی فومنات ، همچنین اختلاف ارتفاع فاحش بخش کوهستانی وجلگه موجب جاری شدن رودخانه های متعدد ومسیل های فراوان دراین گستره گردیده است .با توجه به این که آب جاری در رودخانه ها از منابعی هستند که علاوه برامکان برداشت مستقم آب از آن ها، برای مصارف مختلف، در تغذیه آبخوان های زیر زمینی نیز نقش موثری دارند وجریان زیر جلدی بستر طغیانی ومسیل های متروکه آن ها(آب گذر ها) ازمنابع قابل توجه جهت استحصال برای مصارف مختلف ازجمله شرب می باشند .

 

دانلود قسمت دوم وقاله به صورت کامل

خلاصه مشخصات رودخانه های جاری درگیلان

خلاصه مشخصات رودخانه های جاری درگیلان

سرزمین ایران سرشار از مواهب طبیعی بوده و حیات اقتصادی کشور در گرو استفاده صحیح از این نعمت های خدادی است . حراست از انفال و بهره برداری درست از آن از وظایف ملی می باشد .

آب و خاک که زیر بنای همه فعالیت های تولیدی انسان در روی زمین است از جمله انفال بسیار پر ارزش کشور می باشد . هیچ فعالیت و تولید و سازندگی در کشور بدون آب انجام نخواهد گرفت

 

 

دانلود مقاله

بهره برداری از ذخایر آب زیر زمینی از طریق حفر چاه های مخزنی کوره دار (فلمن)

هدف از این بررسی، شناسائی انواع رسوبات آبرفتی(رسوبات منفصل یا ناهمجوش) حاوی آب شیرین قابل استحصال دراستان گیلان ومعرفی آبخوان های موجود. خصوصا آبخوان های شکل گرفته درآبگذر ها  و تعرفه روش مناسب بهره برداری فنی واقتصادی باتوجه به شرایط آبخوان ، مقدارآب مورد نیازو… بررسی امکان حفر چاه مخزنی کوره دار(فلمن)، شناسائی مناطق دارای پتانسیل حفر چاه های فلمن و..

 کلمات کلیدی: فلمن ،ناهمجوش، آبگذرها ،منفصل،آبخوان

 

دانلود مقاله

برچسب‌ها: فلمن, ناهمجوش, آبگذرها, منفصل, آبخوان

ممنوعیت بهره برداری ازآب زیرزمینی درگیلان

ممنوعیت بهره برداری ازآب زیرزمینی درگیلان؟؟؟

سرزمین ایران جزء مناطق خشک تا نیمه خشک بوده ودرردیف مناطق کم باران ونسبتا” کم آب می باشد. متوسط بارش سالیانه دراین سرزمین حدود۲۴۰ میلیمتردرسال (کمتراز یک سوم متوسط بارش سالیانه جهان) با توزیع غیریکنواخت میباشد. به طوری که درقسمت هائی ازاین کشورپهناور متوسط ارتفاع سالیانه بارش کمتراز ۵۰ میلیمتر بوده ودر مناطقی هم مقدارآن بیش از ۱۰۰۰ میلیمتردرسال است. توزیع غیر یکنواخت بارندگی ساکنان مناطق کم باران وخشک را درطول تاریخ با چالش کم آبی مواجه نموده است.خوشبختانه پیشینیان ما با تلاش وخلاقیت وپشتوانه علمی وفنی استادان ومهندسین ایرانی با این مشکل مقابله کرده و آب مورد نیاز راجهت استمرارتوسعه وآبادانی کشورعزیز تامین نموده اند .ابتکار حفر قنات واحداث سد ها وبند های متعدد وکانال ها وشبکه انتقال آب گسترده ازجمله این اقدامات است . به عنوان نمونه درمقابله با مشکل کم آبی، می توان به نمونه ای از صدها سد وبند ساخته شده به دست ایرانیان که آثار وبقایای بعضی ها هنوز موجود بوده وبعضا بیش از۲۰۰۰ سال قدمت دارند به شرح زیراشاره نمود:

–    بندبهمن درنزدیکی شهرکواردرجنوب شیرازدراستان فارس برروی رودخانه قره آغاج(سرشاخه کر) باقدمت بیش از ۲۰۰۰ سال.

–    بند قیصریا بند میزان برروی رودخانه کارون جهت انحراف آب کارون به کانال گرگر.

–    سد ایزدخواست دراصفهان (نخستین سد قوسی جهان)

–    سد شادروان شوشتر (شادروان یعنی فرش وبساط منقش) برروی کارون (مربوط به زمان شاپوراول)

–    سدکریت یاسدشاه عباسی درطبس که با ارتفاع۶۰ متر به مدت ۵۵۰ سال تاقبل از احداث سدهوردرامریکا بلندترین سددنیا بوده وهم اکنون نیز با داشتن تاجی به ضخامت یک متر رکورددارنازک ترین سددنیااست.

–    سدکوروش کبیردرسرچشمه رودخانه دیاله واقع درسوریه امروز با ۲۵۰۰ سال قدمت.

–    سددیاله برروی رودخانه دیاله از سرشاخه های اروندرود.

–    بندداریوش کبیر برروی رودخانه کر باقدمت ۲۵۰۰ سال

–    بنداخلمددر۶۰کیلومتری جنوب غربی مشهد درزمان شاه عباس دوم.

–    احداث سدهای متعددبرروی اروندرودو رودخانه فرات واحداث کانال ها وشبکه گسترده آبیاری واحداث بندهائی برروی رودخانه کر دراستان فارس درزمان هخامنشیان برای آبیاری زمین های پیرامون تخت جمشید، که بقایای آن ها هنوز موجود است ازجمله بند ناصری در۴۸ کیلومتری شمال غرب تخت جمشید وسد فیض آباد درشمال تخت جمشیدوسدکواریابند بهمن برروی کر شاخه قره آغاج که قبلا ذکرش رفت.وحفرکیلومترها قنات که دراین مختصر مجال ذکرهمه نیست، بیانگر اندیشه،دانش،تبحروتلاش پیشینیان مادرمواجهه با کم آبی ومشکلات ناشی ازآن بوده است.

 

دانلود مقاله

نتایج حاصل از توسعه یک چاه آب

۱ –اهم نتایج حاصل از توسعه کامل یک چاه به شرح زیر می باشد :

*- استقراردانه های شن در وضع منا سب تر با خروج دانه های ریزوعدم ماسه دهی چاه در زمان بهره برداری.

*-افزایش تخلخل خاک در لایه های آبدار و هدایت هیدرولیکی (نفوذ پذیری ) خاک

*- افزایش مقدار آبدهی چاه به دلیل خروج مواد دانه ریز بافت خاک دراطراف لوله های مشبک .

 

دانلود مقاله

اصول نظارت بر حفاری

برای اجرای یک حلقه چاه دارای کیفیت مناسب رعایت موارد عمده ای که، در مراحل حفاری ولوله گذاری وتکمیل وپمپاژ آن لازم الاجرا می باشند، تاچاه دارای بازدهی اقتصادی وعمر مفیدبهره برداری بوده ودچار مشکل نگردد به شرح زیر خلاصه گردیده و نا ظرین محترم باید ضمن توجه به موارد اشاره شده ،دراجرای صحیح بخش های مربوط به حفاری لوله گذاری، شستشو وگراول پک ، توسعه وپمپاژ توسط پیمانکار، کنترل دقیق دا شته وخواستاراجرای صحیح ومنطبق با اصول فنی موارد مورد نظر از پیمانکار مربوطه باشند 

 

دانلود مقاله

محاسبه ضرایب هیدرولیک آبخوان درمحل چاه

گزارش عمليات حفاري چاه  عمیق شرکت ایران کنف

۲-۱-عملیات حفاری

    روش حفاري :       دوراني    *        

تاريخ شروع حفاري :۲۵/۴/۱۳۶۷           تاريخ خاتمه حفاري گمانه: ۲۶/۴/۱۳۶۷

تاريخ ترخيص دستگاه:    ۲۰/۵/۱۳۶۷

تعداد روزهاي كاري دستگاه برای حفرگمانه : ۲ روز( کنترل روزانه حفاری) .ميانگين متراژ حفاري گمانه در روز : ۲۱متر.                                                                                                                                                                                  

عمق نهائي حفاري(گمانه ) : ۴۲متر( برقو) ۴۲  متر    قطر نهائي حفاري :   ۲۰   اينچ

عمق لايه هاي ريزشي ( يا خيلي نرم ) ……………………………. ضخامت لايه هاي ريزشي ( يا خيلي نرم )

لایه های زمین تا عمق حدود ۱۳ متری متشکل از نهشته های محیط خشکی ، شامل رس به رنگ زرد وماسه وسیلت وبعد از آن تا عمق ۳۷ متر متشکل از رسوبات مخروط افکنه ای شامل مواددرشت دانه مثل ریگ وشن باگردشدگی خوب همراه با مقداری ماسه واز عمق ۳۷ متر تا عمق نهائی (۴۲متر)رس دریاچه ای برنگ سبز زیتونی دارای سیلت وماسه بوده و ریزش درلایه های حفرشده یاوجودنداشته ویا مقدارآن بسیار ناچیزبوده است.

….

 

دانلود مقاله

دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از چاه های آب

رعایت اهم نکات فنی دراحداث وبهره برداری از چاه های آب

عدم رعایت پاره ای ازنکات فنی در زمان حفاری وبهره برداری از چاه های آب موجب بروزمشکلاتی ازلحاظ فنی ومالی می گردد. چون شناخت این نکات ورعایت موارد مربوطه درکاهش وحتی پیشگیری از بروز مشکلات بهره برداری از چاه تاثیری انکار ناپذیردارند،لذابه طورفهرست وار به اهم آن ها اشاره شده ومشکلات عمده چاه های بهره برداری آب نیز می گردند .

دانلود مقاله

عوامل موثردر کاهش بازدهی چاه های آب

چاه های آب پس از حفروتجهیز وبهره برداری تا مدتی بازدهی اولیه خودراحفظ می کنندلیکن با گذشت زمان تحت تاثیر عوامل مختلف فیزیکی ، شیمیائی وبیولوژیکی(سرعت جریان آب، ترکیب شیمیائی آب،گازهای محلول درآب ،اسیدیته آب ، تغیرات دمای آب، افت سطح استاتیک آب، ماسه دهی چاه وبالاخره فعالیت انواع باکتری های آهن خوارواحیاء کننده سولفات ها ولجن زا)دچار جرم گرفتگی وخوردگی می شوند. مشکلات نا شی از آن ها نیز غالبا منجر به کاهش بازدهی چاه (به صورت کمی وکیفی) می گردد.

دانلود مقاله

شرح عمليات چاه پيمائي

به منظور انجام مطالعات زمین شناسی درروی زمین(زمین شناسی سطحی)از ترانشه ها ورخنمون ها ونمونه های سنگ وخاک استفاده می کنند و بابررسی عینی نمونه سنگ وخاک ،نوع سنگ وبافت خاک مورد شناسائی قرارمی گیرد.دربررسی های عمقی (بررسی های اکتشافی)شناسائی نوع سنگ وبافت خاک و… با حفاری ومغزه گیری وبا انجام آزمایشات متعدد برروی نمونه های برداشت شده امکان پذیر می گردد. درمواردی بنا به دلایل تکنیکی واقتصادی مغزه گیری دربرخی از سازندها مشکل وگاه غیر ممکن می باشد .ونمونه درحین اجرای عملیات حفاری شسته شده ویا خرد می گردند وانجام آزمایش برروی آن ها ناممکن می گردد. درچنین مواردی این نقص به طرق دیگر برطرف می شود.ازجمله روش هائی که درچنین موارد به کمک گرفته می شوند استفاده از روش های ژئوفیزیک ، ژئوشیمی ،چاه پیمائی ،تونل های اکتشافی و…. می باشند.دراین روش ها بااندازه گیری پارامترهای فیزیکی زمین به صورت درجا اطلاعات مورد نظررا بدست می آورند.چاه پیمائی از زمان های گذشته کاربرد وسیعی دراکتشافات نفت داشته وبعدا ازاین تکنولوژی دربخش معدن هم بهره گیری شد ه وکمک زیادی هم دربدست آوردن اطلاعات در حوزه اکتشافات معدنی می نماید. وهم اکنون درزمینه حفر چاه های آب (هیدروژئولوژی)هم کاربرد ارزشمندی درارزیابی تخلخل، نفوذپذیری بافت خاک وشناخت موقعیت وضخامت لایه های آبدار و… دارد.بااستفاده از چاه پیمائی اطلاعاتی از قبیل مشخصات فیزیکی سنگ ها، تشخیص مرز لایه های زمین شناسی ،کسب اطلاع از بخش های فاقد مغزه، تعین تخلخل، اشباع شدگی لایه از آب، نفت یا گاز و…بدست می آید. چاه پیمائی از نقطه نظر تصمیم گیری ،بخش مهمی ازمراحل حفاری وتکمیل چاه محسوب می گردد. کسب اطلاع دقیق وکامل ازنمودارگیری امری ضروری است. مخارج نمودار گیری کلا ۲% کل هزینه یک چاه تکمیل شده را به خود اختصاص می دهد وبنا براین درمقایسه با اطلاعاتی که می توان از آن به دست آورد بسیار ناچیز می باشد.

 

دانلود مقاله

سازه های آبی سنتی

مجموع شرایط موجود دراستان گیلان به خصوص شرایط جوی ،متوسط ارتفاع بارندگی سالیانه، تعداد روزهای بارانی و……  ، موجب شده تا نوع مصالح به کاررفته در سازه هائی که در ذخیره سازی ، انحراف وتوزیع آب وبهره برداری ازآن در مصارف کشاورزی به کاربرده شده بعضا موقت وکلا ناپایداربوده ولذا به جز انهار وآببندان ها از دیگرسازه های بهره برداری ازآب درشکل سنتی آن  اثری برجای نمانده ودراین زمینه نیز کمتر مطلب به تحریردرآمده و درمواردی هم به طورکلی مطلبی نوشته نشده است . . به همین جهت بامطالعه کتب تاریخی،بهره گیری ازخاطرات افرادی که درارتباط با سازه های مورد نظربه نحوی درگیر بوده اند ،بازدیدها وبررسی هاومذاکره با اشخاص کهنسال وقدیمی ذیربط با مسایل آب وآبیاری مطالبی به اختصار تهیه شده است.

 

دانلود مقاله به صورت کامل

برف چال

دربین لوازم خانگی چیزی که برایم جالب وخاطره برانگیز است یخچال است. با دیدن یخچال طعم دلپذیر برف دوشاب مرحوم اسماعیل دائی که به گویش محلی اسمال دائی صداش می کردیم ویخ دربهشت وبستنی سنتی را،دردهان خود حس کرده وخاطرات شیرین گذشته برایم تداعی می گردد. خاطرات پر شور دوران دبستان را وثانیه شماری ساعت آخر کلاس های ماه های فصل بهار، برای شنیدن زنگ مدرسه وتعطیل شدن کلاس ودویدن به سوی اسمال دائی  وپرداخت ده شاهی (نیم ریال) یا یک قران(یک ریال) برای گرفتن یک کاسه برف دوشاب (تهیه شده از برف تازه بلورین که چند ساعت قبل از برف چال آورده شده است وبرای حفظ آن از تاثیر گرمای خرداد درزیر بسته ای از گیاه سرخس که به گویش محلی خرف یا کرف نامیده می شود پنهان شده است)، یا یک پیاله بستنی خوش مزه ویا یک لیوان یخ دربهشت گوارا.

دیدن یخچال یادآورمنظره زنبیل های آویخته در داخل چاه آب خانگی است که نقش هریک از آن هاخنک نگهداشتن بخشی از خوراکی ها از جمله : میوه، گوشت و…. بوده است .تصور می کنم موارد اشاره شده برای نسل جوان وافراد زیر۴۰ سال (این متن درآذرماه ۱۳۷۵ تهیه شده است)عجیب بوده وشاید دراین زمینه چیزی نشنیده ونخوانده باشند . ازآنجا که انسان ذاتا سعی داردتا کمتر کاستی ها وسختی های روزگاران سپری شده رایاد آوری نماید، شاید کسانی هم که چنین دوران را دیده وتجربه کرده اند ، آن را به فراموشی سپرده باشند. اینجانب نیز درجائی نوشته ای دراین مورد ندیده ام . بدین جهت برآن شدم تا به مدد ذهنیات خود مطالبی هرچند ناقص ومختصر دراین زمینه تحریروارائه نمایم تاهم یادی از خاطرات گذشته باشد وهم ارج گذاری بیشتیر به آنچه که در اختیار هست .

 

دانلود کامل مقاله

تاریخچه تاسیسات آب آشامیدنی رشت – بندرانزلی

در مقاله تاريخچه تاسيسات آب آشاميدني رشت و بندر انزلي، سوابق تامين آب مورد نياز شرب شهرهاي رشت و بندر انزلي از شروع اولين برنامه مطالعاتي آن در سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۷۵ ، كه منجر به انعقاد قراردادوحفر ۴ حلقه چاه فلمن درامامزاده هاشم ودرنهایت احداث تصفيه خانه بزرگ سنگرگرديده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش ضمن نگرشي به انواع طرح هاي پيشنهادي در مقاطع مختلف زماني ، روند رشد تعداد مشتركين آب شرب و توسعه خطوط انتقال و شبكه شهري نيز به اختصار ديده شده است . همچنين مديريت بهره برداري از تاسيسات مزبور از ابتدا تا زمان تحويل بهره برداري آن به شركت آب و فاضلاب شهري استان هم مورد توجه قرار گرفته است. و سرانجام ضمن بيان چكيده ي طرح هاي توسعه تاسيسات تامين آب و خطوط انتقال، شرح مختصري از تصفيه خانه بزرگ رشت و اجزاء آن نيز ارائه شده است. ضمنا خاطر نشان می نماید که این نوشتار درسال ۱۳۷۷ به مناسبت روز افتتاح تصفیه خانه تهیه شده بود وبه منظور امکان انتشار جهت مطالعه علاقمندان تایپ مجدد گردید.

 

دانلود کامل مقاله

پراکنش سازند های آهکی در استان گیلان

مقدمه : وجود رسوبات نا پیوسته معاصر ( آبرفتی رودخانه ای ، رسوبات مخروط افکنه ای وسیلابدشتی ،زمین لغزش ها و رسوبات واریزه ای ) نسبتا ضخیم گسترده در سطح جلگه گیلان وتغذیه کافی رسوبات مورد نظر به دلیل بالابودن مقدار نزولات سالیانه ، وجود جریانات سطحی فراوان وشبکه رودخانه وانهار گسترده درسطح دشت موجب تشکیل آبخوان های آبرفتی با پتانسیل خوب در سطح دشت شده ،که ازلحاظ کمی وکیفی دارای قابلیت بهره برداری برای مصارف مختلف (کشاورزی ،شرب و صنعت ) می باشند.. به دلیل وجود آبخوان های نسبا غنی گسترده در سطح دشت وعواملی همچون: پوشش جنگلی متراکم وشیب تند وغیر مسکونی بودن بخش اعظم منطقه کوهستانی ونداشتن راه دسترسی، موجب شده تا بخش ارتفاعات وذخایر آبی سازندهای سخت حتی سازندهای آهکی وکارستی که بعضا با چشمه های سیفونی(دمکش چشمه،درفکیحورچابکسروچشمه سیفونی درلنگی سرا،سرشاخه رودخانه دوآب وغارهای متعدد(غارآویشوی شاندرمن ،غاردرفک اشکال متنوع کارستی ازجمله دولین های دیدنی در قله درفک و… پدیده های شگفت انگیزی خلق نموده اند مورد توجه قرار نگیرند. این سازندها خصوصا بخش کارستی آن براثر خلل وفرخ ودرز وشکاف وحفراتی که دارند، با جذب مقدار قابل ملاحظه ای از نزولات جوی به خصوص نزولات جامد وذخیره آن ها دردرون درز وشکاف وحفرات خود، می توانند: هم در به تاخیر انداختن سیلاب ها موثر باشند وهم در تغذیه جریان پایه رودخانه ها نقش داشته باشند وهم موجب تغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی بالاخص سفره های عمیق گردند وبعضا نیز محل ظهورچشمه های پرآب می گردند .همچنین بعصا به دلیل اختلاف لیتولوژی با سازند مجاوریاگسل خوردگی محل تشکیل آبشار هائی شگفت انگیز شده اند .نظیرآبشار ویسادارپره سر درمسیر رودخانه دیناچال وآبشاردران ،درحوضه رودخانه آق اولر درمنطقه ماریان که بر روی سازند آهک ماسه ای کرتاسه شکل گرفته اند. با عنایت به موارد اشاره شده در این مجموعه اطلاعات مربوط به: انواع سازند های آهکی استان ، موقعیت وخصوصیات مربوط به انواع سازند ها وچشمه های پرآب مظهر یافته از آن ها(چشمه های با آبدهی بالای ۲۰ لیتردرثانیه) گرد آوری شده وجهت استفاده کارشناسان ومتخصصین ذیربط، به ترتیب زمانی به شرح زیر ارائه می گردد.

 

دانلود مقاله

زمین شناسی گیلان

وجود رسوبات نا پیوسته معاصر ( آبرفتی رودخانه ای ، رسوبات مخروط افکنه ای وسیلابدشتی ،زمین لغزش ها و رسوبات واریزه ای ) نسبتا ضخیم گسترده در سطح جلگه گیلان وتغذیه کافی رسوبات مورد نظر به دلیل بالابودن مقدار نزولات سالیانه ، وجود جریانات سطحی فراوان وشبکه رودخانه وانهار گسترده درسطح دشت موجب تشکیل آبخوان های آبرفتی با پتانسیل خوب در سطح دشت شده ،که ازلحاظ کمی وکیفی دارای قابلیت بهره برداری برای مصارف مختلف (کشاورزی ،شرب و صنعت ) می باشند . ذخایر آب زیر زمینی در سطح ارتفاعات که ۶۷ درصد وسعت استان را شامل می شود، به دلیل وجود آبخوان های نسبا غنی گسترده در سطح دشت، پوشش جنگلی متراکم وشیب تند وغیر مسکونی بودن بخش کوهستانی(به جز منطقه دیلمان وماسوله ) ، مورد توجه قرار نگرفته است واثرات سازند های سخت منجمله سازند های آهکی بی رنگ وغیر ملموس گردیده است . حتی بخش دارای خصوصیات کارستی نیز به دور از توجه مانده اند . با نظری اجمالی به نوع سازند های زمین شناسی سخت در استان، مشاهده می شود که : سازند های آهکی در سطح حدود۰۲/۲۰ در صد کل سازند ها (سخت وناپیوسته) و حدود ۳۰ در صد مساحت بخش ارتفاعات استان(سازند های سخت) گسترش دارند. این سازندها خصوصا بخش کارستی آن براثر خلل وفرخ ودرز وشکاف وحفراتی که به مرور زمان، براثر آب های نافذ دارای گاز هیدرواکسید کربن، در آن ها ایجاد شده، با جذب مقدار قابل ملاحظه ای از نزولات جوی به خصوص نزولات جامد وذخیره آن ها دردرون درز وشکاف وحفرات خود، می توانند: هم در به تاخیر انداختن سیلاب ها موثر باشند وهم در تغذیه جریان پایه رودخانه ها نقش داشته باشند وهم موجب تغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی بالاخص سفره های عمیق گردند وبعضا نیز محل ظهورچشمه های پرآب می باشند. با عنایت به موارد اشاره شده در این مجموعه اطلاعات مربوط به: انواع سازند های آهکی استان ، موقعیت وخصوصیات مربوط به انواع سازند های مزبور، میزان کارستی بودن آن ها وتاثیر هریک درجریان پایه رودخانه ها وتغذیه جانبی آبخوان های آبرفتی گرد آوری شده وجهت استفاده کاشناسان ومتخصصین ذیربط تدریجا منتشر می گردد.

 

دانلود مقاله به صورت کامل

بررسی عوامل موثر در منفی شدن افت فشار برخی از ضرایب هیدرولیکی

 بررسی عوامل موثر در منفی شدن افت فشار برخی از ضرایب هیدرولیکی

محیط‌های متخلخل (مطالعه موردی دشت‌های آبرفتی جلگه گیلان)

هدف از پژوهش حاضر، شناسائی عوامل موثر در منفی شدن  بعضی ازضرایب هیدرولیک محیط های متخلخل (ضرایب افت فشار درشبکه جدارچاه و آبخوان) براساس تحلیل نتایج آزمایش پمپاژ و تاثیر آن در بهره‌برداری از آب زیر زمینی از دیدگاه کاربردی می‌باشد. شناسائی عوامل مزبوردرارزیابی مشخصات محیط متخلخل وکیفیت احداث چاه ،همچنین دربرنامه ریزی ومدیریت بهره برداری ازچاه نقش تعین کننده دارد عدم شناخت عوامل موردنظرنه تنها موجب کاهش طول عمربهره برداری اقتصادی چاه می‌گردد،گاه خسارات جبران ناپذیربه بهره برداروارد می نماید. شناسایی این موضوع در مکان‌هایی که چاه حفرشده دارای تغذیه واداری باشد می‌تواند از احتمال خسارت وارده به چاه پیشگیری نماید. برای این منظور،آمارواطلاعات حدود۶۰۰ حلقه چاه عمیق جمع آوری ومورد بررسی قرارگرفت.تجزیه و تحلیل نتایج پمپاژ چاه هایی که به طریق افت پله ای پمپاژشده بودند، منجربه این شد که چاه ها در سه گروه کلی دسته بندی شوند.دانلود مقاله به صورت کامل